Przesyłanie zgłoszeń oraz rodzaje podpisów elektronicznych, którymi powinny być opatrzone nowe rozporządzenie

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 25.6.2013 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. z 2013 r. poz. 753), które straci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika m.in. ze zmian dostosowujących w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 910/2014 z 23.7.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE, m.in. poprzez usunięcie odwołania do uchylonej ustawy z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262) oraz zastąpienie wyrażenia „bezpieczny podpisu elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu” przez wyrażenie „kwalifikowany podpis elektroniczny”.

Zmiany polegają również na rozszerzeniu możliwości podpisywania zgłoszeń o stosowanie podpisu zaufanego i podpisu osobistego do niektórych przesyłanych zgłoszeń, tj. w zakresie:

1) zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3) oraz

2) zgłoszenia identyfikacyjnego i zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-7)

- jeżeli są przesyłane przez portal podatkowy, o którym mowa w ordynacji podatkowej.

Zmiany w stosunku do rozporządzenia poprzedzającego polegają także na usunięciu załącznika określającego sposób opatrywania zgłoszeń bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, ponieważ załącznik stał się zbędny wobec bezpośredniego obowiązywania w polskim systemie prawa przepisów ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności