Przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych i ich części oraz dowodów księgowych

Przepis upoważniający

Rozporządzenie Ministra Finansów z 24.6.2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane (Dz.U. z 2016 r. poz. 932; dalej rozporządzenie) wydane zostało na podstawie art. 193a § 3 ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem Minister Finansów (MF) określa, w drodze rozporządzenia:

  • sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych, części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej oraz
  • wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych, na których księgi, części tych ksiąg oraz dowody księgowe mogą być zapisane i przekazywane, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

Warunki przesyłania ksiąg podatkowych drogą elektroniczną

Rozporządzenie przewiduje, że księgi mogą być przesyłane środkami komunikacji elektronicznej za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Ministerstwa Finansów. Warunkiem przesyłania ksiąg w ww. sposób jest opatrzenie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23.7.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz.Urz. UE L 257 z 28.8.2014 r., s. 73).

Ważne
Szczegółowy sposób opatrywania ksiąg kwalifikowanym podpisem elektronicznym określony został w punktach 1-9 załącznika do rozporządzenia MF.

Przepisy rozporządzenia wskazują, że struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru ksiąg będzie udostępniona przez MF w BIP.

Urzędowe poświadczenie odbioru

Przesłanie dokumentu w formie elektronicznej zostanie potwierdzone przez urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, po przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych i podpisu elektronicznego. Urzędowe poświadczenie zawiera datę i godzinę przekazania ksiąg i stanowi dowód doręczenia dokumentu.

Inne formy przekazywania ksiąg podatkowych

Księgi mogą być zapisane i przekazywane również na informatycznych nośnikach danych. Nośniki te muszą spełniać szereg wymogów określonych w rozporządzeniu, m.in. powinny być oznakowane w sposób pozwalający na jednoznaczną ich identyfikację i przystosowane do przenoszenia pomiędzy powszechnie dostępnymi urządzeniami odczytującymi. Nośniki te muszą także zapewniać możliwość wiernego odczytywania danych w urządzeniach produkowanych przez różnych producentów, właściwych dla danego typu nośnika. Przepisy rozporządzenia określają także w jaki sposób nośniki takie mogą być przekazywane do urzędów. Zgodnie z tymi przepisami nośniki danych, na których są zapisane księgi, mogą być przysłane przez operatora pocztowego albo osobiście doręczone przez stronę postępowania (kontrolowanego) do organu podatkowego. W odniesieniu do informatycznych nośników danych mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 14.9.2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 971). Przepisy te normują m.in. sposób potwierdzania doręczenia dokumentu elektronicznego przekazanego na informatycznym nośniku danych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności