Przesyłanie informacji o schemacie podatkowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przesyłania informacji dokonuje się elektronicznie i zostało to określone w rozporządzeniu MF z 28.12.2018 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o schemacie podatkowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z art. 86n § 1 i 2 ustawy z 29.8.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.; dalej OrdPU), informacje, o których mowa w:

1) art. 86b § 1 i 6 (MDR-1 - informacja o schemacie podatkowym - przekazywana przez promotora),

2) art. 86c § 1 i 2 (MDR-2 - informacja o schemacie podatkowym - przekazywana przez korzystającego),

3) art. 86d § 3, 4 i 5 (MDR-1 - informacja o schemacie podatkowym przekazywana przez wspomagającego lub MDR-2 - zawiadomienie dotyczące schematu podatkowego),

4) art. 86f § 4 (MDR-4 - kwartalna informacja o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego przekazywana przez promotora lub wspomagającego dot. danych identyfikujących o korzystających) oraz

5) art. 86j § 1 (MDR-3 - informacja korzystającego o schemacie podatkowym)

- będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej.

Struktura logiczna postaci elektronicznej tych informacji jest dostępna w BIP na stronie MF. W rozporządzeniu MF z 28.12.2018 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o schemacie podatkowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2534) przewidziano, że ww. informacje mogą być przesyłane środkami komunikacji elektronicznej za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w BIP na stronie MF.

Urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji skarbowej, po przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych i podpisu elektronicznego:

1) zapewnia integralność przekazanych informacji zgodnie z przepisami ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570),

2) zawiera datę i godzinę przekazania informacji i stanowi dowód doręczenia dokumentu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności