Przesunięte terminy sprawozdań dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi!

W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 875 opublikowano ustawę z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej: DziałOsłSARSCoV2U).

Przepisem art. 7 DziałOsłSARSCoV2U zmiany wprowadzono do ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.; dalej: CzystGmU). Z nowo dodanego art. 12a CzystGmU wynika, że sprawozdania za 2019 r., o których mowa w:

  • art. 9n ust. 1 CzystGmU, czyli roczne sprawozdania sporządzane przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
  • art. 9na ust. 1 CzystGmU, czyli roczne sprawozdania sporządzane przez podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wyłączeniem gminy, i
  • art. 9nb ust. 1 CzystGmU, czyli roczne sprawozdania sporządzane podmioty zbierające odpady komunalne, z wyłączeniem podmiotu, o którym mowa w art. 9na ust. 1 CzystGmU, oraz podmiotu zbierającego odpady komunalne przyjmującego odpady komunalne od innego zbierającego odpady komunalne

przekazuje się do 31.8.2020 r.

Natomiast sprawozdania za 2019 r., o których mowa w:

  • art. 9q CzystGmU, czyli sprawozdanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – przekazuje się do 31.10.2020 r.;
  • art. 9s CzystGmU, czyli sprawozdanie marszałka województwa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – przekazuje się do 31.12.2020 r.

Na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmioty zbierające odpady komunalne, informacji przekazanych przez prowadzących instalacje komunalne oraz na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych o czynnikach wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi zawierającą dane wymienione w art. 9tb ust. 1 CzystGmU. Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 r. sporządza się w terminie do 30.11.2020 r.

Ważne
Przepisy art. 12a CzystGmU obowiązują od 16.5.2020 r., ale z mocą od 30.4.2020 r. (art. 76 pkt 2 DziałOsłSARSCoV2U). 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności