Dla przypomnienia art. 142 ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych wprowadził uprzednio zmiany do PrZamPubl w art. 508 ust. 2 PrZamPubl i art. 580 ust. 2 PrZamPubl. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 508 ust. 2 PrZamPubl w postępowaniu odwoławczym (po zmianie od 1.10.2021 r.) pisma w postaci elektronicznej wnosić się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Z kolei stosownie do art. 580 ust. 2 PrZamPubl złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

Jak uzasadniali projektodawcy nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych, długotrwała pandemia COVID-19 utrudniła przeprowadzenie szerokich testów przed udostępnieniem usług, jak również przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników. Co istotne, decyzja o zasadności przesunięcia terminu została zatwierdzona przez Komitet Sterujący projektu e-Doręczenia.