Na stronie RCL ukazał się projekt rozporządzenia MEiN z 31.10.2022 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023.

Z podanego projektu wynika m.in., że część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2023 jest dzielona między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych, określonych w OświatU, PrOśw, PWPrOśw i ZmPrOśw18.

Z kolei, w § 2 postanowiono, że wspomniany podział subwencji jest dokonywany z uwzględnieniem różnych kryteriów, tj. z uwzględnieniem:

1) finansowania wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;

2) dotowania publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne;

3) finansowania zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, o którym mowa w art. 70a KartaNauczU;

4) finansowania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem;

5) dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom na podstawie art. 20 ust. 2 KartaNauczU oraz udzielaniem nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia;

6) dofinansowania kształcenia uczniów i słuchaczy niebędących obywatelami polskimi – o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

7) finansowania dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych;

8) finansowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o którym mowa w art. 127 ust. 5 PrOśw oraz art. 313 PWPrOśw;

9) finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami;

10) finansowania wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;

11) finansowania kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli;

12) finansowania zadań związanych z zorganizowaniem i przygotowaniem pomieszczeń gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 DziałLeczU;

13) finansowania zadań związanych z doradztwem zawodowym;

14) finansowania badania psychologicznego kandydatów do kształcenia się w zawodzie kierowca mechanik albo w zawodzie technik transportu drogowego;

15) finansowania świadczenia na start, o którym mowa w art. 53a KartaNauczU;

16) sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Podsumowując, wskazany projekt w sposób kompleksowy reguluje kwestie podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Jest istotnym dokumentem z punktu widzenia działalności placówek oświatowych, a przede wszystkim samych JST, w ramach których odbywa się proces edukacji.

Źródło: RCL