W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 682 opublikowano ustawę z 23.3.2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Najważniejsza zmiana dotyczy przepisów PomocUkrainaU), czyli przepisów art. 1 w ust. 1 i 2, w art. 2 w ust. 4, w art. 3 w ust. 3, w art. 4 w ust. 4 w pkt 19 i 20, w art. 46, w art. 47, w art. 48, w art. 49 oraz w art. 71 w ust. 1 PomocUkrainaU, w których skreślono wyraz „bezpośrednio”, dotyczący przybycia na terytorium Polski uchodźcy z Ukrainy uciekający przed wojną.

Za obywatela Ukrainy uważa się także nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył (wcześniej: wjechał) on na terytorium RP z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa art.

W wyniku tej zmiany przepisy PomocUkrainaU dotyczą także innych osób spełniających określone w niej warunki, niż te, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską. Oznacza to dla tych osób m.in. prawo do świadczeń przysługujących uchodźcom z Ukrainy, a także ochrony i uprawnień przewidzianych w PomocUkrainaU.