Przeniesienie części przepisów niektórych rozporządzeń do Kodeksu pracy – prace nad nowelizacją ustawy

Jak wyjaśnia resort, zmiany zostały podyktowane koniecznością: dostosowania przepisów Kodeksu pracy zawierających upoważnienia do wydania aktów wykonawczych do postanowień Konstytucji RP (upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia, zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu), usunięcia luk prawnych powodujących wątpliwości interpretacyjne oraz przeniesienia do Kodeksu pracy i innych ustaw, z rozporządzeń wykonawczych do KP, przepisów rangi ustawowej (przepisów rozporządzeń wykonawczych wychodzących poza delegację ustawową).

Kwestie dotyczące urlopu wypoczynkowego

Realizując te postulaty, projekt zakłada wprowadzenie do Kodeksu pracy części przepisów rozporządzenia MPiPS z 8.1.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14 ze zm.), w szczególności przepisy regulujące:

  • sposób obliczania wymiaru urlopu proporcjonalnego, gdy okresy nieobecności pracownika w pracy, o których mowa w art. 1552 § 1 Kodeksu pracy, nie obejmują pełnych miesięcy,
  • sposób ustalania wymiaru urlopu proporcjonalnego w przypadku nabycia przez pracownika prawa do urlopu w wyższym wymiarze,
  • sposób udzielania urlopu w razie przesunięcia urlopu na inny termin na podstawie art. 164-167 Kodeksu pracy,
  • składniki wynagrodzenia nieuwzględniane przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu pieniężnego za urlop,
  • okres, z jakiego dopuszczalne jest ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia i ekwiwalentu pieniężnego za urlop,
  • sposób ustalania ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Projekt przewiduje również wprowadzenie do Kodeksu pracy norm wskazujących, w jaki sposób powinien być ustalany wymiar urlopu wypoczynkowego w sytuacji zmiany wymiaru czasu pracy pracownika w trakcie roku kalendarzowego i w trakcie miesiąca kalendarzowego. Resort proponuje przyjęcie zasady, z której wynikałoby, że w sytuacji zmiany wymiaru czasu pracy w okresie zatrudnienia w trakcie roku kalendarzowego, wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do okresów zatrudnienia w poszczególnych wymiarach czasu pracy. Natomiast w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca kalendarzowego, uwzględniany powinien być wymiar czasu pracy na pierwszy dzień miesiąca.

Kwestie dotyczące wynagrodzenia za pracę

Proponowane zmiany mają dotyczyć również kwestii wynagrodzenia za pracę. W tym zakresie projekt zakłada wprowadzenie do Kodeksu pracy części przepisów rozporządzenia MPiPS z 29.5.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289 ze zm.) regulujących sposób ustalania wynagrodzenia przysługującego pracownikowi, który ma prawo do wynagrodzenia tylko za część miesiąca.

Źródło:

  • http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/prawo-pracy/projekt-zalozen-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy–-kodeks-pracy-/#akapit2 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności