Przekroczenie kryterium dochodowego nie spowoduje utraty prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

27.3.2015 r., jako przedłożenie rządowe, wpłynął do Sejmu RP projekt zmiany ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114; dalej: ŚwiadRodzU). Nowe rozwiązania miałyby wejść w życie 1.1.2016 r.

Ważne
Istotą zgłoszonej propozycji (druk sejmowy nr 3291) jest zmiana przepisów, które obecnie przewidują, że przekroczenie kryterium dochodowego skutkuje utratą prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 5 ŚwiadRodzU, w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Ważne
Projektowana zmiana pozwoli na to, by rodzina otrzymująca zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, w przypadku uzyskania przez członków rodziny dochodu powodującego przekroczenie kwoty uprawniającej do świadczeń (art. 5 ust. 1 i 2 ŚwiadRodzU), nadal uzyskiwała świadczenia.

Ich wysokość będzie wyrażona różnicą między przysługującą kwotą świadczeń (łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami), a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. Czyli w wysokości pomniejszonej o kwotę, o jaką dochód rodziny przekroczył aktualnie obowiązującą kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego pomnożoną przez liczbę osób w rodzinie.

Dla zastosowania wskazanego unormowania niezbędne będzie ustalenie, o jaką kwotę łączny dochód rodziny przekroczył kwotę stanowiącą wielokrotność kryterium dochodowego, ustalaną w zależności od liczby osób w rodzinie.
Łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, stosownie do proponowanego, stanowić będzie suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:

  • zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;
  • dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 10, art.11a, art. 12a i art. 13 ŚwiadRodzU, podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków oraz
  • dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 9, art. 14 i art. 15 ŚwiadRodzU podzielonych przez 12.
Przykład
Jeżeli łączna kwota zasiłków wraz z dodatkami wynosi 647 zł, a łączny dochód w rodzinie 2 osobowej (osoba samotnie wychowująca dziecko do lat 5) wynosi 1308 zł (przy kryterium dochodowym w wysokości 1148 zł), to świadczenia będą przysługiwać w kwocie 487 zł (647 zł – 160 zł; czyli kwota przekraczająca kryterium dochodowe).

Omawiany projekt zakłada także rozwiązania dotyczące sytuacji, wystąpienia zmian mających wpływ na wysokość otrzymywanych zasiłków rodzinnych i dodatków do nich, powodujących konieczność ustalania prawa do tych świadczeń.W sytuacji, gdy zmiany te spowodują podwyższenie wysokości otrzymywanych świadczeń, prawo do nich i ich wysokość organ ustalać będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła zmiana, nie wcześniej jednak niż od miesiąca poinformowania przez wnioskodawcę o tym fakcie organu. Gdy zmiany spowodują obniżenie wysokości otrzymywanych świadczeń, prawo do tych świadczeń i ich wysokość organ ustalać będzie od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym wystąpiła zmiana.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności