W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 144 opublikowano rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 20.1.2020 r. w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi.

Rozporządzenie wykonuje przepisy ustawy z 20.7.2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.; dalej: PrWod). Z art. 304 ust. 1 PrWod wynika, że podmioty korzystające z usług wodnych mają obowiązek przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym:

1) do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych albo organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego – w terminie do 1 marca każdego roku za rok poprzedni;

2) do właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska:

3) w przypadku pomiarów ciągłych – w terminie 30 dni od dnia zakończenia półrocza, w którym pomiary zostały wykonane – za I półrocze oraz w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym pomiary zostały wykonane – za rok kalendarzowy,

4) w przypadku pomiarów okresowych wykonywanych częściej niż jeden raz w miesiącu – w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału, w którym pomiary zostały wykonane,

5) w pozostałych przypadkach – w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiaru.

Układ przekazywanych wyników pomiarów:

  • ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych określa załącznik nr 1;
  • ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi określa załącznik nr 2.
Ważne

Do formy i układu nieprzekazanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi przed 6.2.2020 r., można stosować przepisy tego rozporządzenia.