W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1160 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 24.6.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej.

Z przepisów rozporządzenia wynika, że środki stanowiące pomoc de minimis, spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, mogą być przyznawane do 30.6.2024 r. Na marginesie analogiczne przedłużenie dotyczy środków traktowanych jako pomoc de minimis w sektorze rolnym oraz w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Taką samą zmianę wprowadzono do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 24.6.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania spółdzielni socjalnej środków na utworzenie stanowiska pracy i finansowanie kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1157).

Pierwotnie termin ten miał upłynąć 30.6.2021 r.