Przekazywanie informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1120 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 6.6.2018 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza.

Rozporządzenie określa pięć zagadnień:

1. Zakres i sposób przekazywania przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska :

 • wyników klasyfikacji stref, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z 27.4.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.; dalej: PrOchrŚrod) - zakres przekazywanych wyników klasyfikacji stref określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
 • wyników pomiarów, o których mowa w art. 90 ust. 1 PrOchrŚrod, tj. dokonywanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w zakresie oceny poziomów substancji w powietrzu w strefach na podstawie wyników pomiarów lub innych metod oceny jakości powietrza, w tym modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu;
 • wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i wyników klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 PrOchrŚrod (załącznik nr 3 do rozporządzenia)
 • informacji o stwierdzonych przekroczeniach alarmowych poziomów substancji w powietrzu, o których mowa w art. 93 PrOchrŚrod ( załącznik nr 4 do rozporządzenia).

Zakres przekazywanych wyników pomiarów przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz informacji dotyczących punktów pomiarowych i stanowisk pomiarowych, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Zakres i sposób przekazywania przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Instytutowi Ochrony Środowiska - Państwowemu Instytutowi Badawczemu wyników pomiarów, o których mowa w ww. art. 90 ust. 1 PrOchrŚrod , na potrzeby modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu oraz analiz wyników tego modelowania. Zakres przekazywanych wyników tych pomiarów określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

3. Zakres i sposób przekazywania przez Instytut Ochrony Środowiska Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wyników modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu oraz analiz wyników tego modelowania na potrzeby :

 • dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 PrOchrŚrod (załącznik nr 6 do rozporządzenia);
 • ustalenia odpowiedniego sposobu oceny jakości powietrza w poszczególnych strefach, o którym mowa w art. 88 ust. 2 PrOchrŚrod ( załącznik nr 7 do rozporządzenia);
 • określania ryzyka przekroczeń poziomów dopuszczalnych albo przekroczeń poziomów docelowych lub dopuszczalnych, powiększonych o margines tolerancji, lub poziomów alarmowych oraz celów długoterminowych, spowodowanych przenoszeniem zanieczyszczeń z terytorium innego państwa (art. 92a ust. 1 PrOchrŚrod), dla każdego roku podlegającego ocenie, o której mowa w art. 89 PrOchrŚrod (załącznik nr 8 do rozporządzenia);
 • określania ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu albo informacji o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji, o którym mowa w art. 93 ust. 1 PrOchrŚrod ( załącznik nr 9 do rozporządzenia);
 • wyznaczania reprezentatywności stanowisk pomiarowych, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 90 ust. 3 PrOchrŚrod ( załącznik nr 10 do rozporządzenia).

4. Zakres i sposób przekazywania przez Instytut Ochrony Środowiska ministrowi właściwemu do spraw środowiska wyników modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu oraz analiz wyników tego modelowania , na potrzeby prognozowania stężeń substancji w powietrzu na potrzeby opracowania krajowego programu ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91c PrOchrŚrod. Zakres przekazywanych wyników modelowania oraz analiz wyników tego modelowania określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

5. Zakres i sposób przekazywania przez zarząd województwa ministrowi środowiska :

 • informacji o uchwaleniu przez sejmik województwa programu ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91 PrOchrŚrod ( załącznik nr 12 do rozporządzenia);
 • informacji o uchwaleniu przez sejmik województwa planu działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92 PrOchrŚrod ( załącznik nr 12 do rozporządzenia);
 • sprawozdania z realizacji programu ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91 PrOchrŚrod (załącznik nr 13 do rozporządzenia);
 • sprawozdania z realizacji planu działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92 PrOchrŚrod (załącznik nr 13 do rozporządzenia). 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności