Obecnie w Polsce funkcjonuje 98 hospicjów udzielających świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia inne niż szpitalne.

Istniejące już hospicja w celu zapewnienia ich rozwoju i poprawy jakości udzielanych świadczeń wymagają stworzenia dodatkowego, zewnętrznego źródła finansowania niezbędnych inwestycji w sprzęt oraz remonty i rozbudowę pomieszczeń. Chodzi o to, że pacjenci, którzy pozostają pod opieką hospicjów, wymagają opieki o szczególnym charakterze zapewnionej w odpowiednich warunkach.

Kwestie dotyczące przyznawania dotacji z budżetu państwa podmiotom wykonującym działalność leczniczą regulują przepisy ustawy z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638, ze zm.; dalej: DziałLeczU). Zgodnie z art. 114 DziałLeczU podmiot wykonujący działalność leczniczą może otrzymać środki publiczne z przeznaczeniem przede wszystkim na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego.

Dotację na realizację tych zadań może przyznać, co wynika z art. 115 ust. 5 DziałLeczU:

1) minister zdrowia, m.in. spółce kapitałowej, w której reprezentowany przez niego Skarb Państwa posiada udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładowego,

2) inny minister, centralny organ administracji rządowej oraz wojewoda: spółce kapitałowej, w której reprezentowany przez niego Skarb Państwa posiada udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładowego.

Po zmianach dotację na remonty i inne inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego, będzie mógł przyznać wojewoda podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, w postaci opieki hospicyjnej i paliatywnej.

Omawiana nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.