Przekazanie przez gminę na własność mieszkańcom przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków a przychód podatkowy

Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 30.7.2020 r., 0113-KDIPT2-2.4011.455.2020.1.MP).

Zgodnie z art. 11 ust. 1 PDOFizU przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Ważne

Istotne w tym przypadku jest, co trzeba podkreślić, że przychód dla celów podatku dochodowego powstaje wówczas, gdy po stronie świadczeniobiorcy powstaje przysporzenie w jego majątku, które może przybrać formę zwiększenia środków (aktywów) albo zaoszczędzenia wydatku, np. poprzez zwrot poniesionych kosztów.

Dyrektor KIS rozstrzygał sprawę inwestycji prowadzonej przez gminę polegającej na budowie dla mieszkańców gminy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, której źródłem finansowania były środki funduszu ochrony środowiska oraz środki własne gminy. Mieszkańcy nie ponosili kosztów inwestycji. Mimo wszystko możliwość skorzystania z finansowania przez gminę budowy takich oczyszczalni była dostępna dla wszystkich mieszkańców gminy z miejscowości, w których nie było sieci kanalizacji sanitarnej, a zasady nabywania oczyszczalni przez mieszkańców, miały charakter ogólny i były dla wszystkich mieszkańców gminy takie same.

Zgodnie z umowami zawartymi z mieszkańcami gmina jest właścicielem oczyszczalni umiejscowionych na terenie prywatnych działek, których właściciele wyrazili zgodę na użyczenie gruntów w tym celu na cały okres trwania umowy. Oczyszczalnie po ich wbudowaniu stanowią własność gminy. Wszelkie koszty funkcjonowania oczyszczalni w tym: przeglądy okresowe, naprawy, wywóz osadu oraz koszty zużycia energii elektrycznej ponosi gmina, a mieszkańcy ponoszą koszty zużycia ścieków.

Z zawartych umów wynika, że po zakończeniu projektu gmina zamierza przekazać przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków na rzecz wszystkich mieszkańców. Mieszkańcy gminy nie otrzymali ani nie otrzymają środków finansowych, a nieodpłatne świadczenie rzeczowe w postaci sfinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Świadczenie to polega na wykonaniu robót budowlanych na posesjach mieszkańców – osób fizycznych (właścicieli posesji).

Ważne

W tym przypadku zasady skorzystania z finansowania przez gminę budowy przydomowych oczyszczalni dla wszystkich mieszkańców były takie same. W związku z tym, nie mają one miały charakteru indywidualnego, tylko charakter ogólny. Nie można więc mówić o powstaniu przysporzenia majątkowego po stronie konkretnego mieszkańca gminy. Tylko w przypadku, gdyby konkretny, zindywidualizowany mieszkaniec skorzystał z zasad finansowania budowy oczyszczalni na preferencyjnych warunkach w stosunku do pozostałych mieszkańców gminy, powstałby u niego przychód w rozumieniu PDOFizU.

W konsekwencji gmina nie musi wystawiać dla poszczególnych mieszkańców, którzy skorzystali z tego świadczenia, imiennych informacji PIT-11.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności