Przedmiot sprawy W przedmiotowej sprawie, spółka na podstawie zawartych umów świadczy na terytorium Polski kompleksowe usługi o charakterze marketingowym na rzecz polskich i zagranicznych kontrahentów – zleceniodawców. Świadczone usługi obejmują szereg różnorodnych działań marketingowych. W ramach tych usług spółka ponosi wydatki na m.in. upominki, nagrody, gadżety reklamowe oraz ulotki i prospekty reklamujące zleceniodawców lub produkty zleceniodawców. Powyższe artykuły są następnie nieodpłatnie rozdawane lub w inny sposób nieodpłatnie dystrybuowane zgodnie z zakresem świadczonych przez spółkę usług. Wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodu spółki z tytułu świadczonych przez nią usług na rzecz zleceniodawców. Spółka wystawiając faktury dla zleceniodawców za wykonane usługi, w cenie tych usług uwzględnia również wartość towarów, które zostały wykorzystane w ramach akcji marketingowych. Pytanie podatnika W takim stanie faktycznym, spór dotyczył zagadnienia: czy czynność polegająca na przekazaniu towarów m.in. upominków, nagród, gadżetów reklamowych oraz ulotek i prospektów w ramach usług marketingowych świadczonych na rzecz zleceniodawców nie podlega odrębnemu opodatkowaniu VAT jako nieodpłatne przekazanie towarów lub nieodpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 VATU. Stanowisko podatnika W ocenie spółki, czynność polegająca na przekazywaniu przez nią towarów, m.in. upominków, itd. w ramach usług marketingowych świadczonych na rzecz zleceniodawców nie podlega odrębnemu opodatkowaniu VAT, a spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu towarów lub usług będących następnie przedmiotem przekazania w ramach świadczonych przez spółkę usług. W zakresie przekazywanych rzeczy art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 VATU nie znajdzie zastosowania. Nie dochodzi bowiem do przekazania towarów ani do świadczenia usług bez wynagrodzenia, gdyż spółka otrzymuje wynagrodzenie, co prawda nie od odbiorców, lecz od zleceniodawców. Czynnościami opodatkowanymi są w tym przypadku usługi o charakterze marketingowym świadczone na rzecz zleceniodawców, a wartość przekazanych towarów jest wkalkulowana w ich cenę. Stanowisko organu podatkowego Organ podatkowy zgodził się z twierdzeniem spółki, że w przedmiotowej sytuacji czynność przekazania towarów na rzecz osób trzecich w ramach świadczenia usług marketingowych nie jest nieodpłatną dostawą towarów, czy nieodpłatnym świadczeniem usług, o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 VATU. Jednak usługa marketingowa świadczona przez spółkę, gdzie wydawanie towarów osobom trzecim jest jednym z jej elementów nie może być uznana na gruncie przepisów VATU za jedno świadczenie. W ramach takiego świadczenia wykonywane są dwie czynności: świadczenie usługi na rzecz podmiotu zlecającego (zleceniodawcy) i dostawa towarów na rzecz osoby trzeciej. Obie te czynności dokonywane są odpłatnie. Płatności za świadczenie usług i dostawę towarów na rzecz podmiotów trzecich dokonuje zleceniodawca, który zleca spółce przedmiotową usługę. W związku z powyższym, obie czynności wykonywane przez spółkę podlegają opodatkowaniu VAT na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 VATU. Tym samym, wydanie przez spółkę towarów osobom trzecim, których koszt jest wliczany w cenę świadczonych przez spółkę usług marketingowych stanowi dla spółki odrębne świadczenie (odrębną dostawę towarów) podlegającą opodatkowaniu VAT. W związku z powyższym stanowiskiem organu podatkowego podatnik odwołał się do sądu. Stanowisko sądu I instancji WSA w Warszawie nie zgodził się ze stanowiskiem organu. W jego ocenie mamy w przedmiotowej sprawie do czynienia z usługa złożoną. Nieodpłatne przekazanie towarów (nagród) będzie następowało w wykonaniu kompleksowej usługi marketingowej i jest nierozerwalnie związane ze świadczoną przez spółkę na rzecz zlecającego usługą marketingową. W związku z powyższym stanowiskiem sądu organ podatkowy wniósł skargę kasacyjną do NSA. Stanowisko sądu II instancji Innego zdania był NSA, który rozpoznając skargę kasacyjną organu w wyroku z 15.10.2014 r. (sygn. I FSK 1443/13), nie zgodził się ze stanowiskiem sądu I instancji. Teza: Usługa marketingowa oraz zakup i przekazanie osobom trzecim, w ramach prowadzonej akcji marketingowej, promocyjnej i reklamowej, nagród w postaci towarów lub usług o charakterze konsumpcyjnym, nie są ze sobą tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą jedno niepodzielne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny w rozumieniu orzecznictwa TSUE. Stanowisko organu podatkowego jest zgodne z utrwaloną już linią orzeczniczą NSA w zakresie opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazania w ramach akcji promocyjnej nagród i prezentów w formie towarów uczestnikom tych akcji – w wykonaniu usługi marketingowej. Usługa marketingowa oraz zakup i przekazanie osobom trzecim, w ramach prowadzonej akcji marketingowej, promocyjnej i reklamowej, nagród w postaci towarów lub usług o charakterze konsumpcyjnym, nie są ze sobą tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą jedno niepodzielne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny w rozumieniu orzecznictwa TSUE. W konsekwencji, faktura wystawiona przez kontrahenta spółki nabywającej usługi marketingowe nie dokumentuje jednej złożonej kompleksowej usługi marketingowej, bowiem rzeczywisty charakter transakcji wskazuje na dwa odrębne świadczenia, których odbiorcami są dwa odrębne podmioty – w przypadku usługi marketingowej – spółka, w przypadku przekazywania towarów promocyjno- reklamowych, upominków i nagród – osoby trzecie.