Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 22.9.2020 r., 0112-KDIL2-1.4011.570.2020.4.TR).

Zgodnie z art. 11 ust. 1 PDOFizU, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Warto przypomnieć, że dla celów podatkowych przyjmuje się, że pojęcie nieodpłatnego świadczenia obejmuje wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Przy czym, przysporzeniem majątkowym i przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są nie tylko aktywa, które ulegają zwiększeniu u podatnika, ale także zmniejszenie jego pasywów.

W rozpatrywanej sprawie Dyrektor KIS uznał, że skoro zasady korzystania z instalacji OZE w okresie trwałości projektu, jak i zasady nabywania instalacji OZE po upływie tego okresu, dla wszystkich mieszkańców gminy będą takie same, to nie mają one charakteru indywidualnego. Nie można w związku z tym mówić o powstaniu przysporzenia majątkowego dla konkretnego mieszkańca.

Ważne

Tylko w przypadku gdyby konkretny, zindywidualizowany mieszkaniec korzystał z instalacji lub nabył instalację na preferencyjnych zasadach w stosunku do innych mieszkańców, powstałby u niego przychód w rozumieniu PDOFizU.

W konsekwencji, przeniesienie prawa własności wytworzonej instalacji OZE na rzecz mieszkańców gminy po upływie 5 lat od momentu zakończenia projektu nie będzie stanowić przychodu dla poszczególnych mieszkańców w rozumieniu art. 11 PDOFizU i nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Gmina nie musi więc wystawiać informacji PIT-11, w odniesieniu do przychodu z innych źródeł, o której mowa w art. 42a ust. 1 PDOFizU.