Ważne

Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1261 opublikowano ustawę z 28.4.2022 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw.

Przejście praw z koncesji geologicznych

Zgodnie z art. 22 ust. 1 PrGeolGórn, koncesji na:

 • poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1 PrGeolGórn (węgla kamiennego, metanu występującego jako kopalina towarzysząca, węgla brunatnego, rud metali z wyjątkiem darniowych rud żelaza, metali w stanie rodzimym, rud pierwiastków promieniotwórczych, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, soli potasowo-magnezowej, gipsu i anhydrytu, kamieni szlachetnych, pierwiastków ziem rzadkich, gazów szlachetnych, bez względu na miejsce ich występowania), z wyłączeniem złóż węglowodorów,
 • poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,
 • wydobywanie kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1 PrGeolGórn, ze złóż,
 • poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż,
 • wydobywanie kopalin ze złóż znajdujących się w granicach obszarów morskich RP,
 • podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji,
 • podziemne składowanie odpadów,
 • podziemne składowanie dwutlenku węgla

– udziela minister właściwy do spraw środowiska.

Zgodnie z nowym art. 36a PrGeolGórn, podmiot, który zamierza wstąpić w prawa i obowiązki przedsiębiorcy, któremu została udzielona wymieniona wyżej koncesja w zakresie przejścia tej koncesji w związku z planowanym:

 1. połączeniem albo podziałem spółki, o których mowa odpowiednio w art. 492 i art. 529 KSH, z wyłączeniem przypadku łączenia się przez zawiązanie nowej spółki albo podziału przez zawiązanie nowych spółek lub przez przeniesienie całego lub części majątku spółki dzielonej na nowo zawiązaną spółkę lub spółki,
 2. nabyciem przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części na podstawie art. 552 KC

w terminie co najmniej 60 dni przed planowanym połączeniem, podziałem albo nabyciem zgłasza organowi koncesyjnemu zamiar dokonania tej czynności, wskazując planowany termin jego realizacji, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Do zgłoszenia dołącza się:

 • dowody na podjęcie działań zmierzających do realizacji zamiaru, o którym mowa w ust. 1, w szczególności umowy lub porozumienia odnoszące się do tego zamiaru;
 • dane identyfikujące podmiot przejmujący: firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz NIP;
 • wykaz koncesji, które mają przejść na podmiot przejmujący w wyniku przeniesienia koncesji;
 • dowody, że podmiot przejmujący spełnia wymagane warunki (zob. art. 36a ust. 3 pkt 4 PrGeolGórn).
Ważne

Organ koncesyjny w ciągu 60 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, w drodze decyzji, zgłasza sprzeciw na zasadach określonych w art. 36a ust. 8 i 9 PrGeolGórn.

Milczące załatwienie sprawy następuje w dniu następującym po dniu, w którym upływa termin przewidziany do wniesienia sprzeciwu. W przypadku gdy organ przed upływem terminu do załatwienia sprawy zawiadomi stronę o braku sprzeciwu, milczące załatwienie sprawy następuje w dniu doręczenia tego zawiadomienia. W aktach sprawy zamieszcza się adnotację o milczącym załatwieniu sprawy, wskazując treść rozstrzygnięcia oraz jego podstawę prawną. Na wniosek podmiotu przejmującego organ koncesyjny, w drodze postanowienia, wydaje zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy albo odmawia wydania takiego zaświadczenia.

Co do procedury przeniesienia praw z koncesji, z nowych przepisów wynika też, że:

 • jeżeli organ koncesyjny nie zgłosił sprzeciwu podmiot przejmujący wstępuje w prawa i obowiązki dotychczasowego przedsiębiorcy wynikające z koncesji objętych zgłoszeniem;
 • podmiot przejmujący ma obowiązek w ciągu 14 dni od dnia wstąpienia w prawa i obowiązki wynikające z koncesji przedstawić organowi koncesyjnemu oraz właściwemu organowi nadzoru górniczego dowody potwierdzające następstwo prawne;
 • w przypadku uchybienia temu terminowi organ koncesyjny wzywa podmiot przejmujący do przedłożenia dowodów potwierdzających następstwo prawne, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania;
 • po otrzymaniu tych dowodów organ koncesyjny w ciągu 60 dni wydaje zaświadczenie potwierdzające wstąpienie podmiotu przejmującego w prawa i obowiązki dotychczasowego przedsiębiorcy wynikające z koncesji;
 • wstąpienie podmiotu przejmującego w prawa i obowiązki dotychczasowego przedsiębiorcy wynikające z koncesji zobowiązuje do niezwłocznej zmiany umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego;
 • wstąpienie przez podmiot przejmujący w prawa i obowiązki dotychczasowego przedsiębiorcy wynikające z koncesji przenosi również prawa i obowiązki wynikające z innych decyzji wydanych na podstawie ustawy.

Zezwolenia związane z używaniem drogi publicznej

Zmiany wprowadzone do DrPublU dotyczą trzech decyzji dotyczących zezwoleń związanych z używaniem drogi publicznej:

1) budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu (art. 29 ust. 1 DrPubU).

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 39 ust. 3 DrPublU.

3) zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 40 ust. 1 DrPublU.

Dodano przepisy, zgodnie z którymi organ właściwy do wydania takiej decyzji, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, przenosi tę decyzję na rzecz innego podmiotu, który wyraża zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w decyzji (art. 29 ust. 7, art. 39 ust. 9 i art. 40 ust. 15 DrPublU). Poza tym:

 • do decyzji przenoszących stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 KPA, czyli przepisy dotyczące postępowania uproszczonego, z wyjątkiem przepisów o milczącym załatwieniu sprawy;
 • stronami postępowania o przeniesienie decyzji są podmiot, na rzecz którego została wydana decyzja, oraz podmiot, na który decyzja ma zostać przeniesiona.
Ważne

Podmiot, na który została przeniesiona koncesja, o której mowa w art. 22 ust. 1 PrGeolGórn, lub który wstąpił w prawa i obowiązki wynikające z tej koncesji, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z decyzji wydanej dla nieruchomości położonej w całości lub w części w przestrzeni, w granicach której ma być wykonywana działalność objęta tą koncesją (art. 29 ust. 11 i art. 39 ust. 14 DrPublU).

Zmieniono też treść art. 40e ust. 1 DrPublU, który po zmianie stanowi, że organ, który udzielił zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (art. 40 ust. 1 PrDrogU), na cele związane z infrastrukturą telekomunikacyjną, a także ciągami drenażowymi, przewodami i urządzeniami służącymi do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz innymi podziemnymi obiektami i urządzeniami niezbędnymi do korzystania z tych przewodów i urządzeń lub na potrzeby wykonywania koncesji z art. 22 ust. 1 PrGeolGórn, przenosi, w drodze decyzji, na rzecz podmiotu będącego nabywcą infrastruktury telekomunikacyjnej, a także ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz innych podziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń lub na potrzeby wykonywania koncesji, na jego wniosek, prawa i obowiązki wynikające z tego zezwolenia. Przed zmianą przeniesienie to dotyczyło jedynie celów związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną.

Ważne

Do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed 29.6.2022 r., prowadzonych na podstawie art. 40e DrPublU, stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym nowelizacją (art. 6 nowelizacji).