Omawiane zmiany zostały wprowadzone na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 15.4.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 701).

Zniesienie nauczania zdalnego w przedszkolach

Pierwsza zmiana została wprowadzona w § 2 OgrOśwR, określającym katalog jednostek oświaty objętych ograniczeniem funkcjonowania z powodu przeciwdziałania COVID-19. Z ktalogu tego wykreślone zostały przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego, a także oddziały przedszkolne działające w szkołach podstawowych. Do podmiotów, które są wyłączone z ograniczeń, dodane zostały branżowe szkoły I stopnia – w odniesieniu do uczniów klas III branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Natomiast pozostałe jednostki oświaty, wymienione w § 2 OgrOśwR, będą funkcjonowały w ograniczonym zakresie co najmniej do 25.4.2021 r.

Zajęcia w szkołach sportowych

Omawiane rozporządzenie zmieniające wprowadziło nowy ust. 6a w § 3 OgrOśwR. Zgodnie z jego brzmieniem w przypadku:
1) szkół podstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego,
2) szkół ponadpodstawowych sportowych, szkół ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych
– zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia realizuje będą w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.

Kształcenie praktyczne osób zdających egzaminy

Natomiast nowy ust. 6b w § 3 OgrOśwR wskazuje, że w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, w odniesieniu do uczniów przystępujących odpowiednio do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2021 r., dyrektor odpowiednio szkoły, placówki lub centrum może zorganizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo, o ile z programu nauczania zawodu lub programu nauczania realizowanego na kwalifikacyjnym kursie zawodowym nie wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia praktyczne będą mogły być prowadzone u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie będą występowały zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogłyby zagrozić zdrowiu uczniów (§ 3 ust. 6c OgrOśwR).