Zmiany zostały wprowadzone na podstawie rozporządzenia MEiN z 9.3.2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2022 r. poz. 566). Odnoszą się one do organizowania kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Zmiany dotyczące przedszkoli

Nowe przepisy wskazują, że w roku szkolnym 2021/2022 liczba dzieci w oddziale przedszkolnym będzie mogła zostać zwiększona o nie więcej niż 3 dzieci, będących obywatelami Ukrainy, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Należy przypomnieć, że co do zasady liczba dzieci w oddziale przedszkola może wynieść nie więcej niż 25. Tymczasowe zwiększenie liczebności dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.

Zmiany dotyczące szkół podstawowych

Możliwość zwiększenia liczebności dotyczy również oddziałów klas I-III szkół podstawowych. Omawiane rozporządzenie wprowadziło regulację, zgodnie z którą będzie ona mogła zostać zwiększona o nie więcej niż 4 uczniów, będących obywatelami Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa (ale również wyłącznie w roku szkolnym 2021/2022).

Warto również pamiętać, że na podstawie dotychczas obowiązującego § 5 ust. 3 pkt 1 OrgSzkółPrzedszkR, jeżeli do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zostanie przyjęty z urzędu uczeń zamieszkały w obwodzie tej szkoły, dyrektor szkoły podstawowej może zwiększyć liczbę uczniów w danym oddziale powyżej liczby określonej w ust. 2, nie więcej jednak niż o 2. Jeżeli rozwiązanie takie zostało przyjęte, trzeba będzie pamiętać, aby łącznie z dodatkowymi uczniami pochodzącymi z Ukrainy liczba uczniów w oddziale nie przekroczyła 29 uczniów. Nowe przepisy wskazują w związku z tym, że w przypadku zwiększenia w roku szkolnym 2021/2022 liczby uczniów na podstawie § 5 ust. 3 pkt 1 OrgSzkółPrzedszkR, liczba uczniów oddziału może zostać zwiększona o nie więcej niż:
1) 3 uczniów, będących obywatelami Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa – w przypadku gdy liczba uczniów w oddziale funkcjonującym ze zwiększoną liczbą uczniów wynosi 26;
2) 2 uczniów, będących obywatelami Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa – w przypadku gdy liczba uczniów w oddziale funkcjonującym ze zwiększoną liczbą uczniów wynosi 27.

Zastosowanie powyższego rozwiązania pozwala uniknąć dzielenia oddziału na podstawie § 5 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 OrgSzkółPrzedszkR.