Przedstawienie zmian wprowadzonych ustawą o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

Przedstawiając ogólnie niniejszą ustawę, można wyróżnić trzy kategorie przepisów: uchylające dotychczasowe ustawy, zmieniające oraz dodające nowe regulacje. Jedyną ustawą, która traci moc na podstawie tej ustawy jest ustawa z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym. Podyktowane to było tym, że rozporządzenie eIDAS wprowadziło szerszy katalog usług w zakresie identyfikacji elektronicznej, a z racji tego, że jest to akt bezpośrednio stosowany w każdym kraju członkowskim UE, nie ma potrzeby implementacji jego przepisów w prawie lokalnym. Stąd też uregulowania zawarte w ustawie o podpisie elektronicznym, jako nieprzystające do aktualnego stanu prawnego wynikającego z rozporządzenia eIDAS, należało uchylić.

Wraz z uchyleniem jedynej ustawy statuującej instytucję podpisu elektronicznego, należało również uchylić lub zmienić przepisy wszystkich ustaw odnoszących się do podpisu elektronicznego. Modyfikacji wymagała również siatka pojęciowa funkcjonująca w polskim porządku prawnym dotycząca identyfikacji elektronicznej. Dużo przepisów zmieniających zawartych w ustawie miało również charakter porządkujący oraz zapewniający spójność systemu prawa. Z racji licznych odniesień w ustawach do ustawy o podpisie elektronicznym, zmiany dotychczasowych przepisów stanowią większą część wprowadzonej ustawy.

Rozporządzenie eIDAS nie jest stosowane bezpośrednio w każdym obszarze. Pozostawiono bowiem kilka kwestii do uregulowania przez wszystkie państwa członkowskie. Do najważniejszej z nich należy wymóg określenia na poziomie ustawy ról poszczególnych instytucji, przewidzianych w rozporządzeniu eIDAS. Oznacza to, że rozporządzenie nakłada obowiązek m.in. utworzenia organu nadzoru nad usługami zaufania. W związku z tym, zgodnie z przepisem art. 27 ust. 1 UsłZaufU, nadzór nad dostawcami usług zaufania sprawuje minister właściwy do spraw informatyzacji. W zakresie nadzoru przewidziano m.in. wydawanie certyfikatów dostawców usług zaufania oraz tworzenie certyfikatów narodowego centrum certyfikacji. Co więcej, minister właściwy do spraw informatyzacji jest organem odpowiedzialnym za wykonanie zadań określonych w rozporządzeniu eIDAS.

Pozostałe regulacje wprowadzone ustawą o usługach zaufania to określenie krajowej infrastruktury zaufania, wyznaczenie działalności dostawców usług zaufania, w tym zawieszanie certyfikatów podpisów elektronicznych i pieczęci elektronicznych oraz wprowadzenie trybu notyfikacji krajowego systemu identyfikacji elektronicznej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności