Przedstawiciele samorządu terytorialnego wejdą w skład rady rozwoju obszaru gospodarczego

W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1162 opublikowano ustawę z 10.5.2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (dalej: WspierNowInwU). Określa ona przede wszystkim zasady udzielania przedsiębiorcom wsparcia na realizację nowych inwestycji, organ właściwy w sprawach wspierania nowych inwestycji oraz jego kompetencje i tryb działania, a także zadania zarządzających obszarami odpowiedzialnych za wspieranie nowych inwestycji.

Wsparcie nowych inwestycji będzie miało miejsce na specjalnych obszarach określonych w rozporządzeniu, które wyda minister do spraw gospodarki jako organ właściwy do spraw wsparcia nowych inwestycji . Będą to obszary, na których poszczególni zarządzający obszarami będą wykonywać zadania określone w WspierNowInwU, przez przypisanie zarządzającym terenów położonych w administracyjnych granicach powiatów, mając na względzie kryteria spójności terytorialnej, powiązań gospodarczych i granic powiatów oraz sprawność zarządzania poszczególnymi obszarami. Zadania zarządzających obszarami będą wykonywać zarządzający specjalnymi strefami ekonomicznymi na podstawie planu rozwoju inwestycji.

Zarządzający obszarem powołuje radę rozwoju obszaru gospodarczego. W skład rady wchodzą przedstawiciele przedsiębiorców, przedstawiciele JST znajdujących się w granicach obszaru oraz przedstawiciele wojewódzkich rad dialogu społecznego . JST reprezentowane są przez przedstawicieli:

1) województwa - po jednym przedstawicielu każdego województwa znajdującego się w granicach obszaru;

2) gmin i powiatów.

Rada ma przedstawiać opinie i wnioski w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie obszaru oraz proponuje kierunki działań na rzecz poprawy otoczenia przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru.

Rada będzie też mogła przedstawiać władzom gmin lub powiatów położonych na terenie obszaru, w którym działa rada, rekomendacje w zakresie działań, które mogą przyczynić się do zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej danej gminy lub powiatu. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności