Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Gdańsku zwrócił się przedsiębiorca, na którego Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego nałożył karę w wysokości 10 000 zł za brak aktualizacji zgłoszenia SENT, polegającej na niewprowadzeniu danych „nowego” przewoźnika.

Z dokumentacji przedstawionej Rzecznikowi wynikało, iż przedsiębiorca, na którego nałożono karę, był podwykonawcą głównego przewoźnika, tj. przewoźnika umownego. Przedsiębiorca podwykonawca wykonywał usługi jedynie dla przewoźnika głównego (umownego). Przewóz realizowany był na zlecenie innej firmy, której zleceniobiorcą był przewoźnik główny (umowny), a nie przedsiębiorca podwykonawca. W konsekwencji zdaniem przedsiębiorcy podwykonawcy nie było obowiązku aktualizacji danych w zgłoszeniu SENT, albowiem przewoźnik główny (umowny) pozostawał ten sam.

Rzecznik MŚP wstąpił do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym przedstawiając swoje stanowisko, w którym wyjaśnił, iż Ministerstwo Finansów w piśmie
z dnia 25 kwietnia 2017 r. kierowanym do Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska 56, stwierdził, że „Za przewoźnika uznaje się ten podmiot, który zawarł umowę przewozu
i odpowiada za ten przewóz. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego podmiot, który zawarł taką umowę może podzlecić przewóz rzeczy, jednakże to on nadal pozostaje stroną umowy przewozu. W przypadku gdy przewoźnik chce by czynności za niego i na jego rzecz (ryzyko) dokonywał spedytor może upoważnić imiennie wskazanych pracowników spedytora.”

Na oficjalnej stronie Krajowej Izby Administracji Skarbowej przedsiębiorcy uzyskują informację, że za przewoźnika uznaje się ten podmiot, który zawarł umowę przewozu
i odpowiada za ten przewóz. Ponadto przedsiębiorca nie może ponosić kosztów nieprecyzyjnie zredagowanych przepisów prawa – komentuje Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Naczelny Sąd Administracyjny przytaczając argumentację Rzecznika MŚP uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie i poprzedzającą go decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. NSA polecił organowi administracji publicznej rozważenie, czy nałożenie kary pieniężnej w tej sytuacji jest rzeczywiście
w interesie publicznym i czy jej nałożenie nie byłoby jednak nieproporcjonalne. NSA podkreślił, iż nałożenie kary w relacji do ujawnionego w toku kontroli uchybienia wobec jego wagi i znaczenia, w żadnym stopniu ani też zakresie nie wpłynęło na osiągnięcie określonych ustawą SENT celów przeprowadzenia tej kontroli.

Źródło: Rzecznik MŚP