W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 2445 opublikowano ustawę z 17.12.2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022.

Zmiany wprowadzono m.in. w PublTranspZbU i dotyczą one przesunięć czasowych obejmujących m.in. zezwolenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, i tak:

 • podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim i w żegludze śródlądowej mogą ją nadal wykonywać na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do 31.12.2022 r. – wcześniej do 31.12.2021 r. (art. 78 ust. 1 PublTranspZbU);
 • zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31.12.2021 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do 31.12.2022 r. (art. 78 ust. 7 PublTranspZbU – nowy przepis);
 • działalność w zakresie krajowego regularnego przewozu osób może być podejmowana i wykonywana na podstawie przepisów dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do 31.12.2022 r., w krajowym transporcie drogowym; do 31.12.2022 r. przepisy art. 30–37 PublTranspZbU nie mają zastosowania do regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym – wcześniej do 31.12.2021 r. (art. 79 ust. 1 PublTranspZbU);
 • zezwolenia na podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie krajowego regularnego przewozu osób w transporcie drogowym mogą być wydawane na okres nie dłuższy niż do 31.12.2022 r. – wcześniej do 31.12.2021 r. (art. 79 ust. 2 PublTranspZbU);
 • do 31.12.2022 r. na sfinansowanie utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie kolejowym operatorowi przysługuje rekompensata w postaci dotacji przedmiotowej z budżetu państwa – wcześniej do 31.12.2021 r. (art. 80 PublTranspZbU);
 • operator publicznego transportu zbiorowego wykonujący przewozy w transporcie kolejowym stosuje kasy rejestrujące od 1.1.2023 r. – wcześniej od 1.1.2022 r. (art. 81 PublTranspZbU);
 • operator publicznego transportu zbiorowego, który w okresie od dnia wejścia w życie PublTranspZbU do 31.12.2022 r. zawarł umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym, zwolniony jest z obowiązku posiadania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowych transporcie drogowym – wcześniej do 31.12.2021 r. (art. 82 ust. 2 PublTranspZbU);
 • potwierdzenie zgłoszenia przewozu wydane na podstawie zgłoszenia uprawnia przedsiębiorcę do wykonywania przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego na określonej w tym potwierdzeniu linii komunikacyjnej od 1.1.2023 r. – wcześniej od 1.1.2022 r. (art. 85 ust. 2 PublTranspZbU);
 • do 31.12.2022 r. podmioty prowadzące działalność w zakresie krajowego regularnego przewozu osób są obowiązane uwzględniać uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym i kolejowym, zgodnie z dotychczasowymi przepisami – wcześniej do 31.12.2021 r. (art. 87 ust. 1 PublTranspZbU);
 • umowy określające zasady przekazywania przewoźnikom dopłat do utraconych przychodów z tytułu stosowania ulg ustawowych zachowują ważność przez okres, na który zostały zawarte, jednak nie dłużej niż do 31.12.2022 r. – wcześniej do 31.12.2021 r. (art. 87 ust. 3 PublTranspZbU);
 • z art. 90 PublTranspZbU wynika zaś, że przepisy art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 68 pkt 2 i 3 oraz art. 73 pkt 1 lit. a, pkt 2-8, pkt 10 lit. a i pkt 11 lit. a PublTranspZbU wchodzą w życie 1.1.2023 r. – wcześniej 1.1.2022 r.