W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 615 opublikowano ustawę z 30.3.2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Terminy związane ze spisem powszechnym

Chodzi o nowelizację ustawy z 9.8.2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1775 ze zm.; dalej: SpisPowszU19). Z nowelizacji wynika, że:

  • narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. przeprowadza się na terytorium Polski od 1.4.2021 r. do 30.9.2021 r., według stanu na 31.3.2021 r., godz. 24.00 (przed zmianą: od 1.4.2021 r. do 30.6.2021 r.);
  • osoba fizyczna objęta spisem powszechnym, która nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tej osoby, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do 31.8.2021 r. (przed zmianą: do 31.5.2021 r.);
  • w celu sprawdzenia jakości i kompletności spisu powszechnego przeprowadza się badania kontrolne; badania kontrolne przeprowadza się od 1.10.2021 r. do 31.12.2021 r. (przed zmianą: od 1.7.2021 r. do 30.11.2021 r.);
  • badania uzupełniające mające na celu zebranie informacji, które nie zostały zebrane w ramach spisu powszechnego, a które dla zapewnienia kompleksowości oraz efektywności spisu powszechnego powinny zostać zebrane, przeprowadza się od 1.10.2021 r. do 31.12.2021 r. (przed zmianą: od 1.7.2021 r. do 30.11.2021 r.). 

Wynagrodzenie dla rachmistrzów spisowych

Jak wynika z art. 17b ust. 1 SpisPowszU19, wywiady bezpośrednie i wywiady telefoniczne przeprowadzają rachmistrze spisowi, którymi są:

  1. pracownicy jednostek służb statystyki publicznej, w tym ankieterzy statystyczni, wyznaczeni przez zastępców właściwych wojewódzkich komisarzy spisowych do zebrania danych w ramach spisu powszechnego od osób fizycznych objętych tym spisem (uchylono zapis, zgodnie z którym ci rachmistrze spisowi mogli również pełnić dyżury przy udzielaniu informacji w trybie infolinii spisowej i umawianiu wywiadów bezpośrednich z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym);
  2. osoby fizyczne powołane przez zastępców właściwych wojewódzkich komisarzy spisowych w wyniku naborów przeprowadzonych na zasadach i w trybie określonych w SpisPowszU19 do zebrania danych w ramach spisu powszechnego od osób fizycznych objętych tym spisem, z którymi jest nawiązywana współpraca na warunkach określonych w SpisPowszU19.

Za wykonywanie czynności spisowych w tym zakresie rachmistrze spisowi otrzymują w przypadku rachmistrzów spisowych, o których mowa w:

  • pierwszym punkcie – dodatek spisowy, którego sposób ustalania oraz wysokość są określone w art. 38 ust. 5 i 11 SpisPowszU19 (przed zmianą ustalano na zasadach określonych w przepisach art. 38 ust. 1–11 SpisPowszU19);
  • drugim punkcie – wynagrodzenie, którego sposób ustalania oraz wysokość są określone w art. 36 ust. 4 i 4c SpiPowszU19 (przed zmianą: w art. 36 ust. 4–4c SpisPowszU19). 

Zmieniono stawki wynagrodzenia i dodatku spisowego, o których mowa w art. 36 ust. 4 i art. 38 ust. 5 SpisPowszU19, zgodnie z którymi w nowym brzmieniu, wynagrodzenie rachmistrza spisowego (art. 17b ust. 1 pkt 2 SpisPowszU19), a także dodatek spisowy rachmistrza spisowego (art. 17b ust. 1 pkt 1 SpisPowszU19), ustala się, bez względu na metodę przeprowadzania przez niego wywiadów z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, jako iloczyn stawki w wysokości 6 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich albo wywiadów telefonicznych z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób. Przed zmianą stawki te, w zależności od rodzaju wywiadów, wynosiły 7 zł brutto i 4 zł brutto. Uchylono pozostałe przepisy dotyczące ustalania stawek dodatku i wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych.

Dodano za to art. 38a SpisPowszU19, zgodnie z którym, jeżeli zbieranie danych od osoby fizycznej objętej spisem powszechnym rozpoczyna jeden rachmistrz spisowy, a kończy inny rachmistrz spisowy wynagrodzenie za przeprowadzenie wywiadu albo dodatek spisowy za przeprowadzenie wywiadu, przysługuje tylko temu rachmistrzowi spisowemu, który zakończył zbieranie danych od osoby fizycznej objętej spisem powszechnym, skutkujące prawidłowym spisaniem tej osoby.