W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 549 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 21.3.2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych.

Do 31.10.2019 r. przedłużono termin złożenia zeznania CIT-8, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.; dalej: PDOPrU). Przedłużenie to dotyczy podatników:

  1. których rok podatkowy rozpoczął się po 31.12.2017 r. i zakończy się przed 1.7.2019 r.;
  2. osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 PDOPrU, czyli objęte przedmiotowym zwolnieniem od podatku dochodowego;
  3. nieobowiązanych w roku podatkowym, o którym mowa w pkt 1, do sporządzenia deklaracji lub informacji, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1‒4, art. 42 ust. 1a‒4, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 5 i 6 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.) – chodzi o formularze podatkowe: PIT-4, PIT- 8AR, PIT-11 i IFT-1/IFT-1R.