W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 797 opublikowano rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z 7.4.2022 r. w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2022.

Zgodnie z art. 23 ust. 6 PożPubWolontU organizacja pożytku publicznego zamieszcza zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności w terminie do 15 lipca roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie finansowe i merytoryczne, na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ważne

Termin wypełniania przez OPP tego obowiązku, w odniesieniu do sprawozdań za 2021 r., przedłużono do 15.10.2022 r.

Przesunięcie tego terminu jest możliwe dzięki art. 15zzzzze KoronawirusU, zgodnie z którym w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w drodze rozporządzenia, może określić inny termin wypełniania przez OPP obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 6 lub ust. 6b PożPubWolontU, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej jego realizacji.