W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 2357 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 22.12.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Zmiana dotyczy § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Energii z 23.11.2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1941).

W art. 41 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17.6.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE z 2014 r. poz. 187 L 1) uregulowano zasady udzielania pomocy inwestycyjnej mającej na celu propagowanie energii ze źródeł odnawialnych. Wynika z niego m.in., że za koszty kwalifikowalne uznaje się dodatkowe koszty inwestycji niezbędne do propagowania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Ustala się je w następujący sposób:

  • w przypadku gdy koszty inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, na przykład jako łatwy do wyodrębnienia dodatkowy element w już istniejącym obiekcie, taki koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych stanowi koszty kwalifikowalne;
  • w przypadku gdy koszty inwestycji w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych można określić poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy, taka różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych i stanowi koszty kwalifikowalne;
  • w przypadku niektórych małych instalacji, gdzie nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, gdyż nie istnieją zakłady o ograniczonej wielkości, koszty kwalifikowalne stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska.

Kosztów, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu ochrony środowiska, nie uznaje się za kwalifikowalne.

Intensywność pomocy nie przekracza:

  • 45% kosztów kwalifikowalnych, jeśli koszty te oblicza się zgodnie z kryteriami w pkt. 1 lub 2;
  • 30% kosztów kwalifikowalnych, jeśli koszty te oblicza się zgodnie z kryteriami w pkt. 3.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 zmienianego rozporządzenia, intensywność wspomnianej wyżej pomocy ulega zwiększeniu o:

  • 15 punktów procentowych – gdy projekt inwestycyjny będzie realizowany na obszarze województwa innego niż województwo mazowieckie;
  • 5 punktów procentowych – gdy projekt inwestycyjny będzie realizowany na obszarze województwa mazowieckiego.
Ważne

Intensywność tej pomocy ulega zwiększeniu do 31.12.2021 r. Przed zmianą termin końcowy oznaczono na 31.12.2020 r.