W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 2411 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 22.12.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Zmianę wprowadzono w rozporządzeniu Ministra Energii z 9.6.2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 866). Wynika z niego m.in., że kosztami kwalifikowalnymi są wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu inwestycyjnego. Do obliczania intensywności pomocy oraz kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1-3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17.6.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.6.2014, s. 1 ze zm.)

Zgodnie z § 11 zmienianego rozporządzenia intensywność pomocy nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowalnych, ale do 31.12.2021 r. (wcześniej do 31.12.2020 r.) intensywność pomocy ulega także zwiększeniu o:

  • 15 punktów procentowych – gdy projekt inwestycyjny będzie realizowany na obszarze województwa innego niż województwo mazowieckie;
  • 5 punktów procentowych – gdy projekt inwestycyjny będzie realizowany na obszarze województwa mazowieckiego.