Przedłużone terminy na dostosowanie gminnego systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Obowiązujące od 1.1.2019 r. rozporządzenie Ministra Środowiska z 28.12.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2018 r. poz. 2482; dalej: FrakcjeOdpadyRZm), wydłuża terminy na dostosowanie się gmin do wymagań w zakresie selektywnego zbierania odpadów. Zmienione terminy odnoszą się do umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przepisy FrakcjeOdpadyRZm doprecyzowują przepisy przejściowe określone w § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z 29.12.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19; dalej: FrakcjeOdpadyR). Zmiana przedłuża okres na dostosowanie się do wymagań w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych i ich odbierania od właścicieli nieruchomości. Zmienione przepisy wprowadzają możliwość zawarcia umów na zasadach odbiegających od wymagań w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjętych w FrakcjeOdpadyR w tych przypadkach, gdy dotychczasowe umowy zostaną rozwiązane albo wygasną przed 30.1.2019 r.

Zastosowane rozwiązanie prawne nie wprowadza nowych wymagań w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych a jedynie wydłuża funkcjonowanie dotychczasowego modelu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

1. Dotychczasowa regulacja

Zgodnie z § 6 ust. 3 FrakcjeOdpadyR umowa na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zawarta przed 1.1.2017 r. i jednocześnie obowiązująca w dniu 1.7.2017 r., określająca wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z FrakcjeOdpadyR, zachowuje ważność na czas, na jaki została zawarta, jednak nie dłuższy niż do 30.6.2021 r.

Dotychczasowa regulacja nie przewidywała możliwości zawierania przez gminę nowych umów po 1.7.2017 r., w których wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych byłyby niezgodne z FrakcjeOdpadyR.

2. Możliwość zawarcia nowych umów

Prawodawca umożliwił gminom, których umowy na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) zostały rozwiązane albo wygasły przed 1.1.2019 r., a w ich miejsce nie zostały zawarte nowe umowy;

2) zostaną rozwiązane albo wygasną w okresie: 1.1.-30.6.2019 r.,

zawarcie kolejnej umowy określającej wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z FrakcjeOdpadyR, na czas nie dłuższy niż do 1.1.2020 r.

Prawodawca przepisami FrakcjeOdpadyRZm wydłużył gminom czas na dostosowanie się do nowych wymagań w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych określonych w FrakcjeOdpadyR. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności