Minister Finansów przedłużył do 31.12.2019 r. zwolnienie z obowiązków określonych w art. 26e ust. 2e ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865; dalej: PDOPrU) – w zakresie określonym w § 4 rozporządzenia z 31.12.2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2545).

Zwolnienie dotyczy nowych obowiązków nałożonych na płatników podatku dochodowego od osób prawnych, które miały zacząć obowiązywać od 1.1.2019 r. Polegają one na tym, że płatnik, wypłacając odsetki, dywidendy, należności licencyjne, bądź za niektóre usługi niematerialne, powinien najpierw pobrać podatek u źródła (20% lub 19%), a dopiero potem on lub podatnik może ubiegać się o jego zwrot. Dotyczy to płatności (odsetek, dywidend, należności licencyjnych) na rzecz podatnika, od tego samego płatnika, które przekroczą w ciągu roku 2 000 000 zł.

Przedłużenie zwolnienia oznacza, że art. 26 ust. 2e PDOPrU nie będzie stosowany do 31.12.2019 r. do wypłat:

1) należności na rzecz podatników z państw, z którymi Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – pod warunkiem, że istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z państwem siedziby lub zarządu tych podatników (chodzi o wypłaty dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych);

2) dywidend i innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na rzecz krajowych podatników podatku dochodowego od osób prawnych (mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski).