W związku z utrzymującym się stanem pandemii zaproponowano przedłużenie terminu obowiązywania zwolnienia przewidzianego w § 44a rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Zgodnie z § 44a ust. 1 zmienianego rozporządzenia: „podatnikowi, który do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym odwołano stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszonych w związku z wirusem SARS-Co-2, zniszczy piwo z przekroczonym terminem przydatności do spożycia, zwrócone temu podatnikowi, przysługuje zwolnienie poprzez obniżenie kwoty akcyzy, do której zapłaty jest obowiązany, o kwotę akcyzy zapłaconej od zwróconego i zniszczonego piwa”.

Dodatkowo zdecydowano, że piwo zwracane podatnikowi, nie musi być zwracane po terminie przydatności do spożycia. Zwrot piwa będzie możliwy także przed upływem jego terminu przydatności do spożycia, a istotne będzie jedynie to, że w dacie zniszczenia piwo będzie już przeterminowane.

Przy czym podatnik będzie mógł dokonać przedmiotowego obniżenia do końca 6 miesiąca następującego po miesiącu, w którym odwołano stan zagrożenia epidemicznego lub stan pandemii ogłoszonych w związku z wirusem SARSCoV-2, w przypadku całkowitego zniszczenia piwa z przekroczonym terminem przydatności do spożycia. Ministerstwo finansów informuje, że podatnik, jak dotychczas, będzie mógł dokonać obniżenia w przypadku całkowitego zniszczenia piwa w składzie podatkowym albo w miejscu jego produkcji na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym albo za zgodą właściwego naczelnika urzędu skarbowego – w innym miejscu spełniającym warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, w obecności przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego, przy czym w tym przypadku naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika, może wydać zgodę na odstąpienie od obecności przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego.