W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 917 opublikowano rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z 17.5.2021 r. w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2021.

Organizacja pożytku publicznego zamieszcza zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności w terminie do 15 lipca roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie finansowe i merytoryczne, na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w BIP (art. 23 ust. 6 ustawy z 23.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057; dalej: PożPubWolontU).

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w drodze rozporządzenia, może określić inny termin wypełniania przez OPP obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 6 lub ust. 6b PożPubWolontU, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej jego realizacji (art. 15zzzzze KoronawirusU).

Ważne

Termin publikacji w odniesieniu do tych sprawozdań za 2020 r. przedłużono do 15.10.2021 r.