W rozporządzeniu przedłużono termin do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodu z niezrealizowanych zysków (exit tax) podlegającego wykazaniu w miesięcznych deklaracjach (deklaracja PIT-NZ) składanych za okres od 1.1.2019 r. do 30.11.2021 r., o którym mowa w art. 30da ust. 14 PDOFizU, do:

1) 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik utracił w całości lub części składnik majątku będący przedmiotem opodatkowania tym podatkiem – w przypadku gdy utrata w całości lub w części tego składnika majątku nastąpiła przed 1.12.2021 r.;

2) 31.12.2021 r. – w pozostałych przypadkach.

Przez utratę składnika majątku rozumie się zbycie składnika majątku, realizację praw wynikających z praw pochodnych lub pochodnych instrumentów lub inne zdarzenie, skutkujące utratą własności lub prawa do składnika majątku. W przypadku gdy podatnik zbędzie przed 1.12.2021 r. część składnika majątku (np. udział lub ułamek prawa majątkowego) będącego przedmiotem opodatkowania w deklaracji złożonej za dany miesiąc, to podatnik nie będzie obowiązany do zapłaty całego podatku, a jedynie będzie zobowiązany do zapłaty podatku w tej części jaka przypada na dochód z utraconego składnika majątku. Pozostałą część podatku zapłaci po zbyciu (utracie) pozostałych składników majątku, a gdy zbycie (utrata) tego składnika nie nastąpi przed 1.12.2021 r. – w terminie do 31.12.2021 r.

Przedłużenie terminu zapłaty powinno ułatwić podatnikom wykonanie zobowiązania podatkowego – do czasu otrzymania przez nich środków pieniężnych (np. jeśli utrata ma charakter odpłatny) albo do czasu, gdy dany podatnik zdecyduje się nieodpłatnie przekazać majątek (np. w ramach darowizny). Według ministerstwa finansów taki sposób poboru podatku jest też zgodny z linią orzeczniczą TSUE.