Przedłużenie terminu do wpłaty podatku PIT od dochodów z niezrealizowanych zysków

W rozporządzeniu przedłużono termin do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodu z niezrealizowanych zysków (exit tax) podlegającego wykazaniu w miesięcznych deklaracjach (deklaracja PIT-NZ) składanych za okres od 1.1.2019 r. do 30.11.2021 r., o którym mowa w art. 30da ust. 14 PDOFizU, do:

1) 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik utracił w całości lub części składnik majątku będący przedmiotem opodatkowania tym podatkiem – w przypadku gdy utrata w całości lub w części tego składnika majątku nastąpiła przed 1.12.2021 r.;

2) 31.12.2021 r. – w pozostałych przypadkach.

Przez utratę składnika majątku rozumie się zbycie składnika majątku, realizację praw wynikających z praw pochodnych lub pochodnych instrumentów lub inne zdarzenie, skutkujące utratą własności lub prawa do składnika majątku. W przypadku gdy podatnik zbędzie przed 1.12.2021 r. część składnika majątku (np. udział lub ułamek prawa majątkowego) będącego przedmiotem opodatkowania w deklaracji złożonej za dany miesiąc, to podatnik nie będzie obowiązany do zapłaty całego podatku, a jedynie będzie zobowiązany do zapłaty podatku w tej części jaka przypada na dochód z utraconego składnika majątku. Pozostałą część podatku zapłaci po zbyciu (utracie) pozostałych składników majątku, a gdy zbycie (utrata) tego składnika nie nastąpi przed 1.12.2021 r. – w terminie do 31.12.2021 r.

Przedłużenie terminu zapłaty powinno ułatwić podatnikom wykonanie zobowiązania podatkowego – do czasu otrzymania przez nich środków pieniężnych (np. jeśli utrata ma charakter odpłatny) albo do czasu, gdy dany podatnik zdecyduje się nieodpłatnie przekazać majątek (np. w ramach darowizny). Według ministerstwa finansów taki sposób poboru podatku jest też zgodny z linią orzeczniczą TSUE.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności