Od 29 maja 2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 29.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 962).

W rozporządzeniu, na podstawie art. 50 OrdPU, przedłuża się terminy, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z 31.3.2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych (Dz.U. poz. 563). Przedłuża się termin do przesłania informacji, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 2 PDOPrU – do końca siódmego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat wymienionych w art. 26 ust. 1 tej ustawy (wcześniej ww. termin był przedłużony do piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym). Przedłużenie terminu dotyczy informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (IFT-2R).

Przedłużenie to stosuje się do osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących przedsiębiorcami, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 31.12.2019 r. do 31.3.2020 r.