Przedłużenie terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami

Ustawą z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa zmieniająca) wprowadzono zmiany w ordynacji podatkowej w zakresie schematów podatkowych (art. 5 i art. 13 ww. ustawy). Przepis art. 13 ustawy zmieniającej określa terminy obowiązków raportowania dla promotorów, korzystających oraz wspomagających w przypadku przekazywania informacji o schematach podatkowych transgranicznych, jeżeli pierwszej czynności związanej z ich wdrażaniem dokonano w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.

Jednocześnie podane w przepisach ustawy zmieniającej terminy w zakresie przesyłania schematów podatkowych zostały przedłużone w rozporządzeniem Ministra Finansów z 30 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1162). W rozporządzeniu przedłużono terminy związane z wymianą informacji podatkowych oraz przepisy sprowadzające się do przedłużenia obowiązku raportowania w zakresie schematów podatkowych transgranicznych.

Przedłużono do 31 lipca 2020 r. termin do przekazania Szefowi KAS:

  1. informacji o rachunkach raportowanych za 2019 r.,
  2. informacji o rachunkach nieudokumentowanych za 2019 r., 
  3. informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych za 2019 r.  

Ponadto przedłużono do:

  1. 31 grudnia 2020 r. termin do przekazania przez promotorów informacji o schemacie podatkowym transgranicznym Szefowi KAS;
  2.  do 31 stycznia 2021 r. termin przekazywania Szefowi KAS przez korzystającego informacji o schemacie podatkowym transgraniczny;
  3. do 28 lutego 2021 r. terminy dla wspomagających,  o których mowa w art.13 ust. 4 i 5 ustawy zmieniającej;
  4. do 30 kwietnia 2021 r. termin przekazania Szefowi KAS przez promotora lub wspomagającego danych dotyczących korzystającego.

Do 30 kwietnia 2021 r. przedłużono termin:

  1. przekazania przez korzystającego Szefowi KAS informacji o schemacie podatkowym (MDR-3);
  2. w zakresie przekazywania na podstawie art. 86f § 4 OrdPU informacji o schematach standaryzowanych, składanych na formularzu MDR-4. Dotyczy to przypadków, w których do 31 grudnia 2020 r. promotor lub wspomagający udostępnili korzystającemu schemat podatkowy transgraniczny.

W przypadku schematu podatkowego transgranicznego bieg terminów, o których mowa w art. 86b § 1 i 4, art. 86c § 1 i 2 oraz art. 86d § 2–5OrdPU, w przypadkach określonych w § 5 rozporządzenia rozpoczyna się od 1 stycznia 2021 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności