W związku z tym, że wielu podatników ma trudności ze sporządzeniem w ustawowym terminie dokumentacji w zakresie cen transferowych, a także złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz sprawozdania CIT-TP/PIT-TP ministerstwo przygotowało projekt rozporządzenia, w którym wydłuża ten termin do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Nowelizacja z 9.10.2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1932) do PDOPrU i PDOFizU nałożyła na podatników tak dużą ilość obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych po raz pierwszy (tj. dokumentacja lokalna, dokumentacja grupowa, oświadczenie, sprawozdanie), których termin realizacji przypada – co do zasady – na jeden dzień, tj. dzień złożenia zeznania podatkowego. Podatnicy zobowiązani do spełnienia tych obowiązków wskazują na bardzo duży nakład pracy, czasu i środków finansowych związanych ze spełnieniem tych obowiązków w ustawowym terminie. Jednak istnieje duże ryzyko niewypełniania tych obowiązków w terminie.

W związku z powyższym, w celu uproszczenia systemu podatkowego oraz mając na względzie ważny interes podatników, Minister Finansów na podstawie art. 50 OrdPU planuje wydłużyć o pół roku terminy związane ze spełnieniem ww. obowiązków w zakresie dokumentacji cen transferowych.

Celem rozporządzenia jest wydłużenie terminu do:

1) sporządzenia dokumentacji podatkowej;

2) złożenia urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej;

3) dołączenia do rocznego zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania (CIT/TP i PIT/TP);

– przez podatników do tego zobowiązanych.

Termin zostanie wydłużony do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (obecnie – co do zasady jest to termin do złożenia zeznania podatkowego).

Przedłużenie terminu obejmuje ww. obowiązki powstałe w roku 2018 (tj. w odniesieniu do dokumentacji podatkowej, oświadczenia i uproszczonego sprawozdawania za rok 2017) i 2019 (tj. w odniesieniu do dokumentacji podatkowej, oświadczenia i uproszczonego sprawozdawania za rok 2018). Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

Ministerstwo finansów poinformowało, że prowadzi równolegle prace nad przygotowaniem nowelizacji ustawy, która w znaczący sposób pozwoli zmniejszyć i uprościć obowiązki dokumentacyjne podatników w zakresie cen transferowych. Zmiany będą korzystne dla podatników, zatem rozważa się wprowadzenie tych przepisów z mocą wsteczną od 1.1.2018r.