Upoważnienie zawarte w art. 15zzh ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – umożliwia przesunięcie terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Na podstawie tego przepisu przygotowano projekt rozporządzenia, które zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z 31.3.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1832).

Projekt przewiduje wydłużenie odpowiednio o 3 miesiące lub 1 miesiąc niektórych terminów wynikających z przepisów o rachunkowości dotyczących: inwentaryzacji, sporządzenia zestawienia obrotów i sald, sporządzenia sprawozdania finansowego, jego przekazywania oraz zatwierdzenia dla wybranych jednostek. Przewidziano równie wydłużenie terminów dotyczących sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności, skonsolidowanego sprawozdania z płatności, sprawozdania nt. informacji niefinansowych oraz sprawozdanie grupy kapitałowej nt. informacji niefinansowych.

Wydłużono również termin przypadający 2022 r. o 30 dni, który dotyczy sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 270 ust. 1 i 4 ustawy o finansach publicznych.

Przewiduje się także wydłużenie terminu określonego w art. 45 ust. 5 PDOFizU do 1.8.2022 r. Termin ten dotyczy podatników prowadzących księgi rachunkowe zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego i przekazania go za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi KAS.

Wydłużono o 3 miesiące dla wszystkich podatników termin na składanie zeznań podatkowych w CIT za 2021 r. będzie dotyczyć wszystkich podatników.

Wydłużenie ww. terminów ma zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po 29.9.2021 r., jednak nie później niż 30.4.2022 r., których termin wykonania nie upłynął przed 31.3.2022 r.

Rozporządzenie wprowadzające przedłużenie terminów wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tego rozporządzenia.