Przedłużenie kadencji organów określonych prawem łowieckim

W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 695 opublikowano ustawę z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej: nowelizacja).

Nowelizacja, w swoim art. 22, wprowadza zmianę do ustawy z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 67 ze zm.; dalej: PrŁow). Zgodnie z art. 32a ust. 2 PrŁow, kadencja organów Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ) trwa 5 lat, a chodzi tu o:

  • Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ, jako najwyższa władza PZŁ, który ustala kierunki działania PZŁ oraz realizuje inne zadania przewidziane statutem;
  • Naczelna Rada Łowiecka, do zadań której należy nadzór nad działalnością Zarządu Głównego oraz realizacja innych zadań przewidzianych statutem;
  • Główny Sąd Łowiecki i okręgowe sądy łowieckie jako organy orzekające w postępowaniu dyscyplinarnym;
  • Główny Rzecznik Dyscyplinarny i okręgowi rzecznicy dyscyplinarni jako organy prowadzące dochodzenia dyscyplinarne;
  • Kapituła Odznaczeń Łowieckich jako organ nadający odznaczenia łowieckie;
  • okręgowe zjazdy delegatów PZŁ, które realizują zadania przewidziane statutem

Natomiast jak wynika z art. 33b PrŁow, organami koła łowieckiego są:

  • walne zgromadzenie – jako najwyższa władza koła łowieckiego;
  • zarząd koła łowieckiego – jako organ zarządzający i reprezentujący koło łowieckie na zewnątrz;
  • komisja rewizyjna – jako organ kontroli wewnętrznej koła łowieckiego.

Walne zgromadzenie tworzą członkowie koła łowieckiego. W skład zarządu koła łowieckiego wchodzi od 4 do 7 osób wybranych przez walne zgromadzenie spośród członków koła łowieckiego, a w skład komisji rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 osób wybranych przez walne zgromadzenie. Kadencja zarządu koła łowieckiego oraz komisji rewizyjnej trwa 5 lat.

Zgodnie z nowym art. 33e PrŁow, jeżeli w trakcie trwania kadencji organów PZŁ oraz organów koła łowieckiego na terytorium RP wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub stan nadzwyczajny kadencja tych organów ulega przedłużeniu o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego. Wybory do organów PZŁ oraz organów koła łowieckiego nie mogą odbyć się wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zakończenia na terytorium RP tych stanów.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności