W praktyce tego typu orzeczenia nadzorcze są podejmowane stosunkowo rzadko przez regionalne izby obrachunkowe, dlatego tym bardziej warto przyjrzeć się motywom, którymi kierował się organ nadzoru.

Punktem wyjścia dla uchwały rady gminy były m.in. regulacje art. 89 ust. 1 pkt 2 FinPubU oraz art. 58 SamGminU. I tak, z tej ostatniej regulacji wynika, że uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła, z których zobowiązania te zostaną pokryte. Nadto, uchwały rady gminy, o których mowa w ust. 1, zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. Z kolei, z ww. regulacji art. 89 ust. 1 pkt 2 FinPubU wynika, że jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie uznała, że podjęcie ww. uchwały przez radę gminy było wadliwe prawnie z uwagi na brak określenia tzw. limitu zobowiązań związanego z zaciąganym kredytem. W orzeczeniu nadzorczym izba wskazała, że: Zaciągając uchwałą długoterminowy kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek, Rada Gminy (…..) nie określiła limitu zobowiązań związanych z przedmiotowym kredytem długoterminowym. W dalszej części uzasadnienia regionalna izba obrachunkowa wskazała, że rada gminy wskutek powyższego naruszyła art. 89 ust. 1 pkt 2 FinPubU i dodatkowo art. 212 ust. 1 pkt 6 FinPubU. Z tej ostatniej regulacji wynika zaś, że:

Uchwała budżetowa określa:

6) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90;

Zestawienie wskazanych regulacji prawnych prowadzi do wniosku, po pierwsze, że limit jest obligatoryjnym elementem uchwały budżetowej wymaganym na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 6 FinPubU. Po drugie, nieokreślenie wspomnianych limitów zobowiązań stanowi naruszenie tej regulacji zobowiązań. W praktyce, zapisy w uchwale budżetowej dotyczące limitów mogą przybrać treść:

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie (…..) zł, w tym:

1) z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości (….),

2) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości (….).

Finalnie, w omawianym orzeczeniu regionalna izba obrachunkowa stwierdziła nieważność uchwały rady gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

Prawidłowym działaniem w podanym stanie faktycznym powinno być uprzednie dostosowanie przez radę gminy zapisów uchwały budżetowej m.in. w zakresie powyższego limitu zobowiązań do potrzeb kredytowych. Dopiero wtórnie można by podjąć legalnie uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. W tych okolicznościach rozstrzygnięcie nadzorcze izby obrachunkowej jest w pełni zasadne, skoro nie było podstawy w odpowiednich zapisów w uchwale budżetowej.

Podsumowując, podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego było obciążone wadą formalną, bowiem przepisy wymagają, aby uprzednio rada gminy wprowadziła adekwatne zapisy w uchwale budżetowej w zakresie limitu zobowiązań przewidzianego dla danego typu zobowiązań (w tym przypadku – kredytu). 

Źródło: http://bip.rzeszow.rio.gov.pl