W Dz.U. pod nr 2151 opublikowano ustawę z 17.11.2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

W celu implementacji do polskiego porządku prawnego nowych przepisów Unii Europejskiej, które zobowiązują państwa członkowskie do osiągnięcia do 2035 r. 65% poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych i mają na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów ogólnie i na mieszkańca, zapewnienie wysokiej jakości recyklingu oraz wykorzystanie poddanych recyklingowi odpadów jako ważnego źródła surowców, nowelizacja wprowadza zmiany w regulacjach krajowych zawartych w:

  1) OdpadyU, 

  2) CzystGmU,

  3) BaterieU, 

  4) SubChemMieszU, 

  5) GospOpakowaniaU, 

  6) ZużSprzElektU, 

  7) ZmOdpadyU19,

  8) ZmCzystGmU19.

Wśród najważniejszych zmian wprowadzonych nowelizacją należy wymienić:

  • zmiany w zakresie definicji bioodpadów, gospodarowania odpadami, odpadów komunalnych oraz zawartości substancji niebezpiecznych w materiałach i produktach, a także dodanie definicji odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów żywności, prac ziemnych, systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, odzysku materiałów oraz odpadów innych niż niebezpieczne,
  • wprowadzenie katalogu środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów, polegających m.in. na promowaniu i wspieraniu zrównoważonych modeli produkcji i konsumpcji, zachęcaniu do projektowania, wytwarzania i korzystania z produktów, które są zasobooszczędne, trwałe, nadające się do naprawy, ponownego użycia i modernizacji oraz do nieskracania sztucznie cyklu życia produktów, wspieraniu dostępności części zamiennych, zmniejszeniu powstawania odpadów w procesach związanych z produkcją przemysłową, wydobywaniem kopalin ze złóż i z wytwórczością oraz budową i rozbiórką, zmniejszeniu wytwarzania odpadów żywności, zachęcaniu do dokonywania darowizn produktów spożywczych i do innych form redystrybucji żywności, promowaniu zmniejszania zawartości substancji niebezpiecznych w materiałach i produktach, 
  • doprecyzowanie obowiązków w zakresie ponoszenia kosztów gospodarowania odpadami przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez obecnego lub poprzedniego posiadacza odpadów, określenie kosztów gospodarowania odpadami ponoszonych przez wprowadzającego produkty do obrotu na terytorium kraju, sposobu podziału kosztów w systemie rozszerzonej odpowiedzialności producenta,
  • wprowadzenie Krajowego programu zapobiegania powstawaniu odpadów, stanowiącego załącznik do krajowego planu gospodarki odpadami i zawierającego program zapobiegania powstawaniu odpadów żywności, rozwiązania dotyczące odpadów zawierających znaczne ilości surowców krytycznych oraz środki na rzecz przeciwdziałania zaśmiecaniu środowiska lądowego i morskiego oraz uprzątania wszystkich rodzajów odpadów,
  • wprowadzenie regulacji zbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
  • wprowadzenie corocznych maksymalnych limitów poziomu składowania odpadów przez gminę (dojście do docelowego poziomu składowania odpadów komunalnych określonego na rok 2035 rozłożone będzie w czasie, skokowo co 5 lat) i kary pieniężnej za ich przekroczenie,
  • doprecyzowanie obowiązków gminy w zakresie odbierania i sprawozdawania odnośnie odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających w gospodarstwach domowych.

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, 1.1.2022 r.

Źródło: https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy-podpisane/listopad-2021-r,41631