Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych – tzw. ustawa STIR

Nowoczesna analiza ryzyka

Przez STIR rozumie się system teleinformatyczny izby rozliczeniowej spełniający minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Ustawą o STIR do OrdPU wprowadzono „Dział IIIB Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych”. Na podstawie przepisów w nim zawartych, Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) będzie otrzymywał informacje o rachunkach podmiotów kwalifikowanych.

Za podmiot kwalifikowany w znaczeniu wprowadzonych przepisów rozumie się: (1) osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; (2) osobę fizyczną prowadzącą działalność zarobkową na własny rachunek, która nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; (3) osobę prawną; (4) jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Ponadto Szef KAS będzie otrzymywał informacje o wszystkich transakcjach ww. podmiotów dokonywanych za pośrednictwem objętych tym systemem rachunków bankowych lub rachunków spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (SKOK). W oparciu o te informacje system informatyczny Szefa KAS będzie dokonywał analizy ryzyka wystąpienia wyłudzenia skarbowego. Wszystkie informacje będą przesyłane automatycznie i elektronicznie za pośrednictwem izby rozliczeniowej.

Podstawowe skutki ustawy

Niezwłoczna analiza ryzyka Szefa KAS przy pomocy nowoczesnych narzędzi informatycznych umożliwi szybką reakcję organów KAS. Ustawa STIR przewiduje blokadę rachunku podmiotu kwalifikowanego, które mają zapobiec transferom środków pochodzącym z wyłudzeń. Blokada rachunku będzie możliwa na 72 godz., jednak z opcją przedłużenia o 3 miesiące, po spełnieniu ściśle określonych warunków zawartych w przepisach ustawy. Możliwość blokady rachunków nie dotyczy rachunków bankowych osób fizycznych, służących do ich prywatnych rozliczeń.

Nowy wykazy podmiotów

W wyniku wejścia w życie ustawy STIR, ministerstwo finansów udostępniło wykazy podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Ich publikacja jest pierwszym istotnym elementem wchodzących w życie zmian wynikających z ustawy STIR. Wykazy zawierają informacje przydatne dla uczciwych podatników VAT.

Dostęp do publikowanych informacji w wykazach zminimalizuje ryzyko nieświadomego udziału w karuzelach VAT.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 96 VATU, Szef KAS prowadzi w postaci elektronicznej wykazy podmiotów:

1) w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji zgodnie z art. 96 ust. 4a VATU albo które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT zgodnie z art. 96 ust. 9 albo 9a VATU;

2) których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona (zgodnie z art. 96 ust. 9h-j VATU).

3) Informacje w wykazach można wyszukiwać według numeru NIP lub fragmentu nazwy wyszukiwanego podmiotu. Nowe wykazy mogą pomóc dowieść uczciwym podmiotom, że dochowały należytej staranności w VAT.

Ważne
Ministerstwo finansów zaznacza, że informacje prezentowane w wyszukiwarce nie mają mocy dokumentu urzędowego.

Na stronach ministerstwa finansów istnieją szczegółowe informacje jak przeszukiwać wykazy rejestrów.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności