Zgodnie z art. 450 ust.5 PrZamPubl, jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Następnie zwraca zabezpieczenie z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na konto wykonawcy. Nasza jednostka nie posiada oprocentowanego konta zgodnie z obowiązującą umową z bankiem na obsługę bankową jednostki (w procedurze na obsługę bankową, jednym z kryterium wyboru oferty było kryterium – Oprocentowanie środków na rachunkach, bank wskazał w tym kryterium 0,00%).

Z literalnego brzmienia przepisów PrZamPubl wynika, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu powinno być przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym. Natomiast nie ma takiego wymogu odnośnie do wadium.

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 450 ust. 3 PrZamPubl zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

Jak określa się w art. 450 ust. 5 PrZamPubl, jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

Więcej treści o zamówieniach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj! Sprawdź
 

W doktrynie wskazuje się, że przepisy PrZamPubl nie nakazują wszakże zamawiającemu dokonywać poszukiwań szczególnie korzystnie oprocentowanego rachunku do przechowywania zabezpieczenia. Nie ma jednak przeszkód, aby strony w umowie w sprawie zabezpieczenia ustaliły, iż wniesione zabezpieczenie będzie przechowywane na rachunku lokaty terminowej (zob. np. J. Jerzykowski, komentarz do art. 450 PrZamPubl).

Stosownie art. 98 ust. 4 PrZamPubl zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Z przepisu tego nie można natomiast wyinterpretować obowiązku przechowywania wadium na oprocentowanym rachunku (zob. np. „Prawo zamówień publicznych. Komentarz”, red. H. Nowak, M. Winiarz, https://www.gov.pl/web/uzp/, s. 335).