Przechowywanie i sprzedaż zajętych ruchomości

W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1239 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 8.7.2020 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży zajętych kosztowności.

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 109 § 1 ustawy z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.; dalej: EgzAdmU). Jak wynika z art. 105 § 1 EgzAdmU, zajęte ruchomości organ egzekucyjny:

  1. sprzedaje w drodze licytacji publicznej;
  2. sprzedaje po cenie oszacowania podmiotom prowadzącym działalność handlową;
  3. przekazuje do sprzedaży podmiotom prowadzącym sprzedaż komisową tego rodzaju ruchomości;
  4. sprzedaje w drodze przetargu ofert;
  5. sprzedaje z wolnej ręki.

Z rozporządzenia wynika, że organ egzekucyjny dokonuje wyboru formy sprzedaży ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu, o której mowa wyżej, która zapewnia:

  • niezwłoczną sprzedaż takich ruchomości oraz
  • uzyskanie jak najkorzystniejszej ceny ich nabycia.
Ważne

Informację o zamiarze sprzedaży ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu wraz ze wskazaniem wybranej formy ich sprzedaży spośród form wymienionych wyżej, podaje się do publicznej wiadomości w BIP na stronie podmiotowej odpowiednio urzędu obsługującego organ egzekucyjny albo organu JST, a także na tablicy ogłoszeń tych organów.

Organ egzekucyjny odstępuje od sprzedaży ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów nie mogą być dopuszczone do użytku lub spożycia. W przypadku niesprzedania lub odstąpienia od sprzedaży takich ruchomości organ egzekucyjny zwraca je niezwłocznie zobowiązanemu.

Natomiast w odniesieniu do kosztowności, zajęte kosztowności wraz z jednym egzemplarzem protokołu zajęcia kosztowności pracownik obsługujący organ egzekucyjny niezwłocznie składa, w obecności zobowiązanego lub dwóch świadków, do kasy pancernej albo skrytki bankowej, będącej w wyłącznej dyspozycji organu egzekucyjnego. Na egzemplarzu protokołu zajęcia kosztowności, przechowywanego w aktach egzekucyjnych, zamieszcza się adnotację o złożeniu tych kosztowności odpowiednio w kasie pancernej albo skrytce bankowej. Przed dokonaniem tych czynności, jeżeli jest to możliwe, pracownik obsługujący organ egzekucyjny umieszcza kosztowności, w obecności zobowiązanego lub dwóch świadków, w kopercie i umieszcza na sklejeniach koperty podpis i odcisk imiennej pieczęci. Zobowiązany lub świadkowie umieszczają na sklejeniach koperty podpisy.

Trzeba też pamiętać, że każdorazowe wyjęcie zajętych kosztowności z kasy pancernej albo skrytki bankowej następuje w obecności kierownika komórki organizacyjnej prowadzącej egzekucję administracyjną lub osoby zastępującej tego kierownika oraz dwóch pracowników obsługujących organ egzekucyjny. Organ egzekucyjny zaś zawiadamia zobowiązanego o wyznaczonym terminie wyjęcia kosztowności z kasy pancernej albo skrytki bankowej oraz możliwości jego obecności przy tej czynności.

Ważne

Z czynności wyjęcia kosztowności z kasy pancernej albo skrytki bankowej pracownik obsługujący organ egzekucyjny spisuje protokół, w którym zamieszcza informacje o nienaruszeniu pieczęci na kopercie, jeżeli kosztowności były w niej umieszczone, oraz o zgodności kosztowności wpisanych w protokole zajęcia z kosztownościami znajdującymi się w kasie pancernej lub skrytce bankowej. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zobowiązany, jeden pozostaje przy kosztownościach, a jeden – w aktach egzekucyjnych.

W przypadku sprzedaży zajętych kosztowności organ egzekucyjny dokonuje wyboru formy sprzedaży, która zapewnia uzyskanie jak najkorzystniejszej ceny ich nabycia. Informację o zamiarze takiej sprzedaży wraz ze wskazaniem wybranej formy ich sprzedaży spośród form wymienionych wyżej, podaje się do publicznej wiadomości w BIP na stronie podmiotowej odpowiednio urzędu obsługującego organ egzekucyjny albo organu JST, a także na tablicy ogłoszeń tych organów.

Ważne

Do sprzedaży ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywania i sprzedaży kosztowności zajętych przed 30.7.2020 r. stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 20.5.2014 r. w sprawie trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży niektórych ruchomości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1023 ze zm.).

 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności