Już od ponad roku (1.1.2016 r.) możliwe jest zapewnienie wybranym jednostkom wspólnej obsługi. Taka opcja dopuszczona jest również przez ustawodawcę dla jej prowadzenia przez związki komunalne zarówno te już istniejące, jak i nowopowstałe.

Prawo przewiduje w zakresie prowadzenia wspólnej obsługi (nazywanej też centrami usług wspólnych, CUW) możliwość współdziałania jednostek samorządu terytorialnego przy powoływaniu samorządowych centrów usług wspólnych.

Ustawodawca w sposób wyraźny i jednoznaczny dopuścił następujące formy współpracy w zakresie wspólnej obsługi, o której mowa w art. 10a-10d ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.; dalej: SamGminU) oraz art. 6a-6d ustawy z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.; dalej: SamPowiatU):

1) związki międzygminne (art. 64 SamGminU),

2) związki powiatowo-gminne (art. 72a SamPowiatU),

3) związki powiatów (art. 65 SamPowiatU).

Ważne
Sposób sformułowania zadań z zakresu wspólnej obsługi, które mają być realizowane przez związek za wybrane samorządowe jednostki organizacyjne, zależy wyłącznie od jednostek samorządu terytorialnego, które wchodzą w skład tego związku. Istotne w tym zakresie jest jedynie to, aby sposób uregulowania tych zadań w statucie związku odpowiadał faktycznym zamiarom tych JST.