Bez przepisu dotyczącego zatorów płatniczych

Zgodnie z ZmPodKsPiRR od 8.4.2016 r. weszły w życie przepisy dostosowujące rozporządzenie Ministra Finansów z 26.8.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1037) do obowiązujących od 1.1.2016 r. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; dalej: PDOFizU). Uchylony został przepis dotyczący tzw. zatorów płatniczych.

Przepis ten nakładał na podatników obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z faktury (rachunku lub umowy albo innego dokumentu), która została zaliczona do kosztów podatkowych, a która nie została uregulowana w terminach określonych w PDOFizU.

Do podatników, którzy przed 1.1.2016 r. dokonali na podstawie art. 24d PDOFizU zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia przychodów, zastosowanie będą miały przepisy rozporządzenia w brzmieniu dotychczasowym (w zakresie możliwości zwiększenia kosztów uzyskania przychodów).

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (dalej: B+R) zastąpiła 8.4.2016 r. ulgę na nabycie nowych technologii. B+R obejmuje działalność twórczą – badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Polega na zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kosztów poniesionych na działalność B+R (zgodnie z obowiązującymi ogólnymi regulacjami w tym zakresie), a ponadto na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania części tych kosztów uzyskania przychodów (tzw. kosztów kwalifikowanych).

Ważne
Kosztami kwalifikowanymi są podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania (podstawy obliczenia podatku) koszty uzyskania przychodów ponoszone przez podatnika na działalność B+R.

W przypadku ulgi na działalność B+R, zasadą jest, że odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Jeżeli jednak w roku podatkowym, w którym ma być dokonane odliczenie, podatnik poniósł stratę lub wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. podatnicy którzy prowadzą działalność B+R i zamierzają skorzystać z ulgi, są obowiązani w prowadzonej ewidencji (księgach rachunkowych albo podatkowej księdze przychodów i rozchodów) wyodrębnić koszty działalności B+R. ZmPodKsPiRR przewiduje wpisywanie tych kosztów w odrębnej kolumnie (art. 24a ust. 1b PDOFizU).

Zwolnienia z obowiązków – już nie dwa spisy z natury

Kolejne zmiany wprowadzone ZmPodKsPiRR przewidują zwolnienie z obowiązku:

1) sporządzenia dwóch spisów z natury, tj. na dzień 31 grudnia oraz na dzień 1 stycznia następnego roku podatkowego (zwolnienie to dotyczy podatników, którzy kontynuują działalność);

2) wydrukowania księgi prowadzonej przy użyciu komputera – przewiduje, że wystarczające będzie przeniesienie treści księgi na informatyczny nośnik danych zapewniający trwałość zapisu informacji, co pozwoli na uniknięcie drukowania księgi prowadzonej przy użyciu komputera.

Zmiany o charakterze porządkowym

Przepisy ZmPodKsPiRR przewidują także inne zmiany:

  • podatnicy, którzy w trakcie roku utracili prawo do zryczałtowanych form opodatkowania (np. karty podatkowej) obowiązani są sporządzić remanent początkowy i wpisać go do założonej księgi przychodów i rozchodów; wynika to z faktu, że PDOFizU nakazuje obliczać dochód z uwzględnieniem różnic remanentowych, co dotyczy także podatników, którzy w trakcie roku utracili prawo do zryczałtowanych form opodatkowania;
  • ustawą z 15.1.2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 211) wprowadzono do PDOFizU nową definicję „urzędu skarbowego”. Tym samym w rozporządzeniu zmieniającym dostosowano nazewnictwo do obowiązującej definicji.
Urząd skarbowy to urząd skarbowy, przy pomocy którego odpowiednio właściwy dla podatnika lub płatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania (art. 5a pkt 8 PDOFizU).