Prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w zakresie działalności gospodarczej

W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1562 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 28.8.2020 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę. Z rozporządzenia wynika, że wniosek o zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce położenia placówki. Wzór takiego wniosku określa załącznik do rozporządzenia.

W razie braków formalnych wniosku lub niedołączenia wymaganych dokumentów wojewoda wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych lub do przedstawienia brakujących dokumentów w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wezwania, pouczając, że nieuzupełnienie braków formalnych lub niedołączenie dokumentów spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Ważne

W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku właściwy do spraw pomocy społecznej wydział urzędu wojewódzkiego, w imieniu i z upoważnienia wojewody, dokonuje oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka.


Wojewoda rozpatruje wniosek o zezwolenie w ciągu 14 dni od dnia zakończenia oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka. Przy rozpatrywaniu wniosku o zezwolenie wojewoda bierze pod uwagę wyniki oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka, szczególnie w zakresie spełniania standardów określonych w przepisach art. 68 ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.). Z przepisów tych wynika m.in., że opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług:

  • opiekuńczych zapewniających: udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, opiekę higieniczną, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakty z otoczeniem;
  • bytowych zapewniających: miejsce pobytu, wyżywienie, utrzymanie czystości.

Konsekwencją wydania zezwolenia przez wojewodę jest wpisanie przez niego placówki do rejestru placówek.

Natomiast w przypadku złożenia przez podmiot prowadzący placówkę wniosku o cofnięcie zezwolenia, podmiot ten w uzgodnieniu z wojewodą określa sposób zapewnienia dalszej opieki osobom przebywającym w placówce.

Ważne
Omawiane wnioski złożone i nierozpatrzone przed 25.9.2020 r. podlegają rozpoznaniu na podstawie niniejszego rozporządzenia bez konieczności ponownego składania wniosku.


 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności