Resort edukacji opublikował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z 25.8.2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646).

Zmiany w przepisach a reforma szkolnictwa zawodowego

Celem wydania nowelizacji rozporządzenia jest przede wszystkim dostosowanie zasad prowadzenia dokumentacji szkolnej do zmian wprowadzonych ustawą z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.) w zakresie funkcjonowania branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych. W związku z tym, że do branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej, co do zasady będą uczęszczały osoby pełnoletnie (słuchacze), w rozporządzeniu wykreśla się sformułowanie „szkoła policealna dla młodzieży”. Do rozporządzenia w zakresie regulacji dotyczącej szkół dla dorosłych dodano przepisy dotyczące branżowych szkół II stopnia oraz szkół policealnych. Sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w szkołach branżowych II stopnia będzie tożsamy do sposobu prowadzenia dokumentacji w szkołach dla dorosłych.

Uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy rozpoczną naukę w tych szkołach od 1.9.2019 r. będą przystępowali do egzaminu zawodowego. W projekcie rozporządzenia zamieniono sformułowanie „egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie” na „egzamin zawodowy”.

Elektronizacja ksiąg ewidencji

W projekcie rozporządzenia dodano § 7a, zgodnie z którym księga ewidencji dzieci i młodzieży, księga uczniów, księga słuchaczy oraz księga wychowanków mogą być prowadzone także w postaci elektronicznej. Za zgodą organu prowadzącego szkołę lub placówkę, księgi te będą mogły być prowadzone wyłącznie w postaci elektronicznej (jak w przypadku dzienników elektronicznych). Jeżeli w szkole będą prowadzone równolegle księgi w postaci papierowej i elektronicznej, to nowi uczniowie, słuchacze wychowankowie i dzieci objęte obowiązkami edukacyjnymi, będą wpisywani zarówno do ksiąg prowadzonych w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Wpisy dotyczące dzieci, uczniów, słuchaczy i wychowanków wpisanych już do ww. ksiąg w postaci papierowej będą dokonywane tylko w księgach prowadzonych w postaci papierowej.

W sytuacji, gdy szkoła lub placówka decyduje się na prowadzenie ksiąg tylko w postaci elektronicznej, przyjęto, że do ksiąg tych będą wpisywane jedynie dzieci, uczniowie, słuchacze i wychowankowie nowi, tzn. wobec których rozpoczął się obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązek szkolny (w przypadku księgi ewidencji dzieci i młodzieży) lub rozpoczynający naukę w danej szkole lub pobyt w placówce (w przypadku księgo uczniów, księgi słuchaczy i księgi wychowanków).

Z innych zmian wprowadzonych w projekcie warto zwrócić uwagę na § 6, w którym zrezygnowano ze wskazywania wprost paszportu, jako dokumentu, z którego należy wpisać do księgi ewidencji, księgi uczniów/słuchaczy i wychowanków serię i numer, w przypadku nieposiadania nr PESEL. W zamian wprowadzono sformułowanie, zgodnie z którym wpisuje się nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość – dotyczy to zatem każdego dokumentu, w tym również paszportu. Z kolei z § 14 usunięto możliwość wypełniania arkuszy ocen uczniów i słuchaczy pismem maszynowym, przyjmując, że praktyką jest wypełnianie arkuszy komputerowo.

W § 21 zaktualizowano wymogi dotyczące prowadzenia dzienników elektronicznych. System informatyczny służący do prowadzenia dzienników elektronicznych powinien umożliwiać wydruk oraz eksport w formie dokumentu elektronicznego zapisanego w formacie XML oraz uwzględniać standardy WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), które zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.), co najmniej na poziomie AA, w zakresie prezentacji zasobów informacji udostępnianych rodzicom uczniów i uczniom.