Przepisy PrzetargR określają sposób i tryb przeprowadzania przetargów oraz przeprowadzania rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego.

Z regulacji prawnych PrzetargR wynika m.in., że właściwy organ podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu co najmniej na okres 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, a w przypadku nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100 000 euro, co najmniej na okres 2 miesięcy przed wyznaczonym terminem przetargu. W ogłoszeniu o przetargu nie można zamieszczać terminów kolejnych przetargów lub rokowań na zbycie tej samej nieruchomości. W jednym ogłoszeniu o przetargu można zamieszczać informacje o przetargach na więcej niż jedną nieruchomość.

Z punktu widzenia poruszonej problematyki kluczowe znaczenie mają jednak zapisy zawarte w § 10 ust. 1 PrzetargR, gdzie postanowiono, że:

1. Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół przeprowadzonego przetargu. Protokół powinien zawierać informacje o:

  1) terminie i miejscu oraz rodzaju przetargu;

  2) oznaczeniu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej;

  3) obciążeniach nieruchomości;

  4) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość;

  5) wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez oferentów;

  6) osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu, wraz z uzasadnieniem;

  7) cenie wywoławczej nieruchomości oraz najwyższej cenie osiągniętej w przetargu albo informację o złożonych ofertach wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich albo o niewybraniu żadnej z ofert;

  8) uzasadnieniu rozstrzygnięć podjętych przez komisję przetargową;

  9) imieniu, nazwisku i adresie albo nazwie lub firmie oraz siedzibie osoby wyłonionej w przetargu jako nabywca nieruchomości;

  10) imionach i nazwiskach przewodniczącego i członków komisji przetargowej;

  11) dacie sporządzenia protokołu.

Z kolei, z ust. 2 wynika, że protokół przeprowadzonego przetargu sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla właściwego organu, a jeden dla osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości. Nadto, jak podano w ust. 3 protokół przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości.

Warto więc zauważyć, że ustawodawca odgórnie określił elementy składowe protokołu z przeprowadzonego przetargu. Wymienił wśród nich m.in.: obciążenia nieruchomości, zobowiązania dotyczące nieruchomości czy cenę wywoławczą nieruchomości.

Co istotne, ww. naruszenia zostały stwierdzone w wystąpieniu pokontrolnym RIO w Szczecinie z 17.9.2021 r. (WK.0913.1536.31.K.2021; źródło: https://szczecin.rio.gov.pl).

Ważne

We wskazanym piśmie RIO podała także, że zaniechania w ww. zakresie przedmiotowym, naruszają regulacje § 10 PrzetargR. Dodatkowo organ kontroli nakazał przestrzeganie zasad sporządzania protokołów z przeprowadzonych przetargów  na zbycie nieruchomości, w szczególności: zawieranie informacji o obciążeniach i zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość, oznaczeniu nieruchomości będącej  przedmiotem przetargu według księgi wieczystej oraz cenie wywoławczej nieruchomości.

Podsumowując, ustalenia pokontrolne RIO są słuszne. Protokoły przetargowe muszą być sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w PrzetargR. Zaniechania w tym zakresie słusznie skutkowały stwierdzeniem nieprawidłowości.