Dzięki zmianom przygotowanie sprawozdań będzie tańsze, co poprawi warunki funkcjonowania tzw. jednostek małych.

Chodzi o możliwość sporządzania skróconego sprawozdania finansowego (jedynie uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej z ograniczoną ilością ujawnień), a także zwolnienie ze sporządzania sprawozdania z działalności oraz możliwość niewykonania zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. To m.in. brak możliwości zwolnienia ze sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych w przypadku „małej” grupy kapitałowej, jeżeli którakolwiek z jednostek w takiej grupie jest jednostką działającą na rynku finansowym, np. bankiem, zakładem ubezpieczeń, emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ponadto na ułatwienia mogą liczyć organizacje pozarządowe (z wyłączeniem spółek kapitałowych i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego). Będą mogły prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt przewiduje także m.in. wprowadzenie nowego sprawozdania dotyczącego płatności na rzecz administracji publicznych czy zniesienie obowiązku publikacji sprawozdań finansowych przez spółdzielnie w Monitorze Spółdzielczym (pozostaje obowiązek ich składania wraz z innymi dokumentami do Krajowego Rejestru Sądowego).

Zaproponowane uproszczenia przyczynią się do obniżenia kosztów przygotowania sprawozdania finansowego oraz kosztów bieżącego prowadzenia rachunkowości przez jednostki małe. Szacuje się, że może z nich skorzystać ponad 40 tys. jednostek małych, które zaoszczędzą ok. 61 mln zł.

Przepisy projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1.1.2016 r. Jednostki będą mogły zastosować nowe rozwiązania do sporządzania sprawozdań finansowych już za rok obrotowy 2015.
(źródło: Ministerstwo Finansów)