Prosta spółka akcyjna

Począwszy od marca 2021 r. w polskim systemie prawnym będzie możliwość założenia nowego typu spółki – prostej spółki akcyjnej. Prosta spółka akcyjna może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Cechą charakterystyczną będzie brak ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki przez akcjonariuszy, równocześnie akcjonariusze będą zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki. Prosta spółka akcyjna będzie znajdowała unormowanie w art. 3001 i dalszych ustawy z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.; dalej: KSH).

W uzasadnieniu projektu do ustawy wskazuje się, iż „Nowy typ spółki kapitałowej będzie mógł być wykorzystywany z powodzeniem nie tylko do prowadzenia działalności opartej na innowacjach. Choć impulsem do rozpoczęcia prac nad koncepcją nowej formy spółki kapitałowej były sygnały o różnych problemach ze strony środowiska startupowego, prosta spółka akcyjna nie powinna być ograniczona jedynie do tego rodzaju przedsięwzięć.”

W związku z powyższym w terminologii pojęć w zakresie kapitału zakładowego art. 36 ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.; dalej: RachunkU) wprowadzono odniesienia w zakresie prostek spółki akcyjnej. Zgodnie z nim kapitał akcyjny ww. rodzaju spółki będzie wykazywany w wysokości określonej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmowane będą jako należne wkłady na poczet kapitału. Jako wkłady kapitałowe należy kwalifikować te wkłady, które są zaliczane na kapitał akcyjny.

Ustawa zawiera szereg zmian porządkujących - mających na celu ujednolicenie brzmienia przepisów wynikających z powołania nowej formy spółki.

Zmiana art. 28 ust. 1 RachunkU polega na określeniu zasad wyceny aktywów i pasywów w odniesieniu do prostej spółki akcyjnej - kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej będzie wyceniany nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wysokości wpisanej w rejestrze sądowym.

Zmiana art. 36 ust. 3 pkt 3 RachunkU ma na celu rozciągnięcie regulacji na prostą spółkę akcyjną i wskazanie, że składniki kapitału (funduszu) własnego jednostek postawionych w stan likwidacji lub upadłości należy, na dzień rozpoczęcia likwidacji lub postępowania upadłościowego, połączyć w jeden kapitał (fundusz) podstawowy, zmniejszając go w prostej spółce akcyjnej o należne wkłady na poczet kapitału, o ile nie wezwano zainteresowanych do ich wniesienia, oraz o akcje własne.

Zapewniono ponadto udostępnianie akcjonariuszom sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności jednostki, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania - także sprawozdania z badania - najpóźniej na 15 dni przed walnym zgromadzeniem oraz sprawozdań rady nadzorczej (znowelizowany art. 68)

Równocześni w informacji dodatkowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości wskazano na konieczność wykazywania liczby akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług.

Termin obowiązywania zmian: 1.3.2021 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności